Przygotowania do konkursu na dyrektora szkoły czas zacząć (8)

ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA DYREKTOR SZKOŁY 01/2011. www.dyrektorszkoly.pl
 

articleImage: Przygotowania do konkursu na dyrektora szkoły czas zacząć (8) fot. Thinkstock

Komisja konkursowa

Skład komisji konkursowej określa ustawa o systemie oświaty. Tworzy ją:
- trzech przedstawicieli organu prowadzącego,
- dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- po jedynym przedstawicielu rady pedagogicznej, rodziców, działających w szkole zakładowych organizacji związkowych.

Przewodniczącego komisji powołuje organ prowadzący. Do jego zadań należy wyznaczenie terminu i miejsca posiedzenia komisji, o czym powiadamia kandydata na piśmie, nie później niż siedem dni przed ustaloną datą.

Komisja najpierw ocenia ofertę złożoną przez kandydata. Ta część jej pracy odbywa się bez jego udziału. Następnie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, o czym przewodniczący informuje kandydata. Odmowa może nastąpić tylko w niżej podanych przypadkach:
- złożenie oferty po terminie,
- brak dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,
- niespełnianie przez kandydata wymagań podanych w ogłoszeniu.

Kandydatowi, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, przysługuje prawo zapytania o przyczynę. Musi je złożyć na piśmie w terminie trzech dni. Wówczas przewodniczący komisji w terminie siedmiu dni, również pisemnie, odpowiada na zapytanie.

Komisja rozmawia z każdym z kandydatów dopuszczonych do konkursu. Następnie przeprowadza ich merytoryczną ocenę. Ocenie podlegają w szczególności:
- przedłożona koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły,
- odpowiedzi na pytania, które może zadawać każdy z członków komisji.
Pytania członków komisji konkursowej najczęściej odnoszą się do dwóch spraw:
- Koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły – zaprezentowanych w niej punktów widzenia kandydata na określone kwestie, wybranych priorytetów, propozycji zmian czy kontynuacji pewnych działań. Zwykle następuje prośba o wyjaśnienie, poszerzenie, pogłębienie czy uzasadnienie podanych stwierdzeń. Jeśli kandydat dobrze przemyślał koncepcję, z pytaniami na ten temat nie powinien mieć trudności.
- Różnych aspektów pracy szkoły i jej współdziałania z otoczeniem. O treści pytań zwykle przesądza to, kogo – jaki organ, instytucję czy organizację – reprezentuje zadający pytanie. Każdego interesują z reguły „własne” sprawy.

Poniżej przykłady pytań konkursowych poszczególnych grup osób wchodzących w skład komisji konkursowej.
1. Przedstawiciele organu prowadzącego:
- Jak kandydat wyobraża sobie współpracę z władzami gminy po powołaniu na stanowisko dyrektora?
- W rozwiązanie jakich problemów gminy kandydat chciałby się włączyć jako dyrektor szkoły?
- W jaki sposób są przydzielane środki finansowe na realizację zadań szkoły?
- Na co należy zwracać uwagę przy wydatkowaniu środków publicznych?
- Na czym polega przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych?
- W jakich sytuacjach stosuje się w szkole ustawę o zamówieniach publicznych?
- Jak pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby szkoły?
- Jak poszukiwać sponsorów?
- Z jakich funduszy europejskich można pozyskiwać dodatkowe środki dla szkoły?
- Jak poradzić sobie z zatrudnieniem/zwalnianiem nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu w sytuacji zmniejszania się liczby uczniów?
- Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole?
- Jak zmodernizować bazę szkoły?
- Jak zlikwidować bariery architektoniczne w budynku szkolnym?
- Jak sprawnie przeprowadzić remont kapitalny?
2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Jakie zadania spoczywają na dyrektorze w zakresie nadzoru pedagogicznego?
- Jak kandydat zamierza monitorować realizacje podstawy programowej?
- Jak będzie wykorzystywać wyniki ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej?
- Jakie są zadania dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego nauczycieli?
- Jak motywować nauczycieli do rozwoju, skoro wszyscy w szkole mają stopień nauczyciela dyplomowanego?
- Jak badać potrzeby szkoleniowe nauczycieli?
- Co zrobi kandydat, aby nauczyciele, którzy ukończyli kursy doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe), wdrażali nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce?
- Jak zorganizować WDN, aby szkolenia odbywane przez nauczycieli skutkowały postępami uczniów?
- Jak rozwiązać trwający w szkole konflikt w gronie pedagogicznym, który uniemożliwia prawidłową realizację zadań?
- Jakie akty normatywne regulują podstawy funkcjonowania szkoły?
- Jakie są kompetencje poszczególnych organów szkoły?
- W jaki sposób opracować trafną ofertę edukacyjną szkoły?
- Jak promować szkołę w środowisku?
- Jak walczyć z nikotynizmem wśród uczniów, skoro nauczyciele palą papierosy i nie mogą być dla nich wzorem osobowym w tym względzie?

                                   <<<WSTECZ   DALEJ>>>

Pisaliśmy o tym również:
Nowe zasady konkursu na dyrektora szkoły