Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy

02.07.12

Jakie warunki techniczne musi spełniać punkt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

articleImage: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy fot. Thinkstock

Jakie warunki techniczne (np. wyposażenie, zabezpieczenia, monitoring, sposób magazynowania zebranych odpadów), lokalizacyjne (np. centrum miasta, obrzeża), pracy (godziny funkcjonowania) musi spełniać punkt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określony wart. 3 ust. 2 pkt 6ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.?

Odpowiedź:

Ani przepisy u.u.c.p.g., ani ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., nie formułują wymagań dla punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wymagania lokalizacyjne określa gmina, przy czym musi być spełniony warunek łatwego dostępu do tego punktu dla wszystkich mieszkańców gminy. Przepis art. 63 u.o. określa jedynie ogólne warunki dotyczące miejsca magazynowania odpadów. Muszą być również spełnione standardy sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz. U. Nr 104, poz. 868), które nakazują odkażanie pojazdów, narzędzi i innych urządzeń, w tym pojemników używanych do odbierania, magazynowania, transportu oraz załadunku i wyładunku odpadów, z użyciem produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.).

Zasady realizacji budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bowiem planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Decyzja zostanie wydana przed uzyskaniem jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Przejdź do strony artykułu: « »
Janusz Jerzy 02.07.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE