Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy

Jakie warunki techniczne musi spełniać punkt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

articleImage: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy fot. Thinkstock

Jakie warunki techniczne (np. wyposażenie, zabezpieczenia, monitoring, sposób magazynowania zebranych odpadów), lokalizacyjne (np. centrum miasta, obrzeża), pracy (godziny funkcjonowania) musi spełniać punkt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określony wart. 3 ust. 2 pkt 6ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.?

Odpowiedź:

Ani przepisy u.u.c.p.g., ani ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., nie formułują wymagań dla punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wymagania lokalizacyjne określa gmina, przy czym musi być spełniony warunek łatwego dostępu do tego punktu dla wszystkich mieszkańców gminy. Przepis art. 63 u.o. określa jedynie ogólne warunki dotyczące miejsca magazynowania odpadów. Muszą być również spełnione standardy sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz. U. Nr 104, poz. 868), które nakazują odkażanie pojazdów, narzędzi i innych urządzeń, w tym pojemników używanych do odbierania, magazynowania, transportu oraz załadunku i wyładunku odpadów, z użyciem produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.).

Zasady realizacji budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bowiem planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 80 i 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Decyzja zostanie wydana przed uzyskaniem jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Przejdź do strony artykułu: « »
Janusz Jerzy 02.07.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Zwrot kosztów przejazdu ucznia określa umowa cywilnoprawna

  Obrazek do artykułu: Zwrot kosztów przejazdu ucznia określa umowa cywilnoprawna

  Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej zawartej między prezydentem miasta a rodzicami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Więcej

 • Trzy lata ustawy żłobkowej: jest lepiej, ale zmiany są konieczne

  Obrazek do artykułu: Trzy lata ustawy żłobkowej: jest lepiej, ale zmiany są konieczne

  Wciąż istnieją bariery utrudniające realizację postanowień tzw. ustawy żłobkowej, wynika raportu pt. „Diagnoza wpływu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na rozwój wczesnodziecięcych usług opiekuńczo-edukacyjnych w gminach”. Chodzi przede wszystkim o brak wskazania źródeł finansowania dla istniejących i powstających form opieki i restrykcyjne regulacje budowlane, przeciwpożarowe i... Więcej

 • Zarząd województwa donosi do prokuratury ws. Stadionu Śląskiego

  Obrazek do artykułu: Zarząd województwa donosi do prokuratury ws. Stadionu Śląskiego

  Zarząd woj. śląskiego uważa, że do awarii przy budowie zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie doszło na skutek niedbałości wykonawcy, który dopuścił do montażu wadliwie wykonanych łączników. Zarząd przesłał do prokuratury doniesienie o podejrzeniu przestępstwa. Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora