Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Regulamin wynagradzania podstawą przyznania dodatku funkcyjnego dla głównego księgowego samorządowej jednostki organizacyjne

Regulamin wynagradzania podstawą przyznania dodatku funkcyjnego dla głównego księgowego samorządowej jednostki organizacyjne

02.01.12

Na jakiej podstawie i w jakiej wysokości należy przyznać dodatek funkcyjny dla głównego księgowego samorządowej jednostki organizacyjnej?

articleImage: Regulamin wynagradzania podstawą przyznania dodatku funkcyjnego dla głównego księgowego samorządowej jednostki organizacyjne fot. Thinkstock

Na jakiej podstawie i w jakiej wysokości należy przyznać dodatek funkcyjny dla głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?

W rozporządzeniu w sprawie wynagradzania jest odwołanie do odrębnych przepisów.

Jakie są te odrębne przepisy?

Odpowiedź

Dodatek funkcyjny dla głównego księgowego samorządowej jednostki organizacyjnej powinien określać regulamin wynagradzania tej jednostki.
Zgodnie z art. 123 ustawy o pomocy społecznej prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują zasadniczo przepisy o pracownikach samorządowych. Odnośnie dodatku funkcyjnego art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. wyraźnie stanowi, że pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić warunki i sposób przyznawania dodatków: funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków. To oznacza, że zasady przyznawania i wypłaty, oraz wysokość dodatku funkcyjnego powinien ustalać regulamin wynagradzania gminnego ośrodka pomocy społecznej. Należy tu zauważyć, że zgodnie z art. 39 u.p.s. pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania określi dla pracowników samorządowych, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę. Tym samym można uznać ten przepis za lex specialis w stosunku do art. 772 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., który wyklucza (poprzez zastosowanie art. 24126 k.p.) ustalanie w regulaminie wynagradzania płac głównych księgowych jako osób zaliczonych do grupy zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy (art. 128 § 2 pkt 2 k.p.). Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 3 u.p.s. wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Oznacza to, w świetle art. 39 u.p.s., że wynagrodzenie głównego księgowego danej jednostki, niebędącego zastępcą kierownika tejże jednostki, powinno być szczegółowo ustalone w regulaminie wynagradzania. Pośrednio taką wykładnię wspiera również wykładnia urzędowa, zawarta w piśmie Prezesa Rady Ministrów (Departamentu Prawnego Kancelarii PRM) z dnia 8 maja 2009 r., gdzie stwierdzono m.in., iż "należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 43 ww. ustawy o pracownikach samorządowych, który stwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy kodeksu pracy. Nie można uznać, że kwestia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę nie jest uregulowana wprost w ustawie. Wydaje się, iż brzmienie art. 39 przesądziło bezpośrednio o konieczności wprowadzenia regulaminów wynagradzania przez wszystkich pracodawców niezależnie od funkcjonujących układów zbiorowych. Posiłkowe stosowanie przepisów kodeksu pracy może spowodować duże wątpliwości interpretacyjne (...)."

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)

 

02.01.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • WSA: zadłużenie odbiorców usług komunalnych jest jawne

  Obrazek do artykułu: WSA: zadłużenie odbiorców usług komunalnych jest jawne

  Wniosek o ujawnienie procentowe wysokości środków finansowych spółki, pochodzących ze źródeł publicznych oraz skali zadłużenia odbiorców świadczonych usług komunalnych stanowi informację publiczną – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Więcej

 • Brak sprzeciwu świadczy o sukcesie postępowania dot. aktualizacji opłaty rocznej

  Obrazek do artykułu: Brak sprzeciwu świadczy o sukcesie postępowania dot. aktualizacji opłaty rocznej

  W latach 2011-2014 tylko co dziesiąta sprawa w przedmiocie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zakończyła się ugodą. O skuteczności SKO świadczy przede wszystkim liczba sprzeciwów jakie złożono od orzeczeń, wyjaśnia z kolei Sylwia Grobelny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Więcej

 • Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

  Obrazek do artykułu: Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w poniedziałek stanowisko ws. stosowania się do wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". Więcej

 • Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

  Obrazek do artykułu: Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

  Siedem organizacji i grup mieszkańców otrzymało nagrodę Super Samorząd 2016 za sukcesy w ulepszaniu swojego otoczenia we współpracy z władzami. "Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego" - mówił podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie b. premier Jerzy Buzek. Więcej

 • NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

  Obrazek do artykułu: NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

  Efektywność Karty Dużej Rodziny jest ograniczona, gdyż proponowane ulgi nie zawsze są dopasowane do oczekiwań czy potrzeb rodzin. Zmiany wymaga również dostępność oferty, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach - tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE