Strona główna » Wiadomości » Finanse komunalne » RIO: kwestie kontroli beneficjenta dotacji określa umowa, nie uchwała

RIO: kwestie kontroli beneficjenta dotacji określa umowa, nie uchwała

11.04.18

Kwestie kontroli wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji powinna uregulować umowa zawarta z beneficjentem dotacji, a nie uchwała rady gminy – przypomniało Kolegium RIO w Zielonej Górze.

articleImage: RIO: kwestie kontroli beneficjenta dotacji określa umowa, nie uchwała fot. Thinkstock

Rada Miasta Zielona Góra określiła zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska. W uchwale zawarła zapisy dotyczące sposobu kontroli wykonania przedsięwzięcia i prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Określiła, że prezydent może kontrolować dotowane inwestycje w zakresie: stanu realizacji przedsięwzięcia, efektywności i rzetelności jego wykonania oraz zgodności wydatkowanej dotacji z celem, na który została przyznana.

RIO w Zielonej Górze stwierdziło, że regulacje te uchwalono z przekroczeniem delegacji ustawowej zawartej w art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z tym przepisem kompetencja rady gminy obejmuje określenie zasad udzielania dotacji celowej, w szczególności kryteriów wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia. Nie obejmuje natomiast swoim zakresem kontroli faktycznego wykonania inwestycji oraz kontroli sposobu wykorzystania dotacji. Elementy te powinny zostać określone w umowie zawartej pomiędzy gminą (powiatem) oraz beneficjentem dotacji.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


RIO zakwestionowało też zapis, w którym rada ustaliła, że „poza wypadkami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących i w umowie, o której mowa w § 24 ust. 1 dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty dotacji, jeżeli w okresie 5 lat od wykonania inwestycji wnioskodawca usunie (zdemontuje lub odłączy) nowe źródło ciepła lub zaprzestanie korzystania z niego i powróci do ogrzewania paliwem w poprzednim systemie”.

Kolegium wskazało, że przesłanki oraz sposób zwrotu dotacji kompleksowo uregulowane zostały w ustawie o finansach publicznych. Organ stanowiący nie jest uprawniony do ustalania innych terminów zwrotu dotacji ani sposobów naliczania odsetek niż te, które określone zostały w ustawie o finansach publicznych. Przepisów art. 251 (zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego) i art. 252 (przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) nie stosuje się, jeżeli odrębne ustawy określają zasady i tryb zwrotu dotacji. 

Przepis art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska nie reguluje terminów zwrotu dotacji i zasad naliczania odsetek w sposób odmienny niż wynika to ze z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

RIO wskazało też, że sposób liczenia odsetek od kwoty dotacji podlegającej zwrotowi - jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia wypłaty dotacji - zastrzeżony został na gruncie art. 252 ust. 6 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych jedynie dla dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

uchwała kolegium RIO w Zielonej Górze nr 82/2018

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Własne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE