Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

11.10.17

Efektywny nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - to główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, przyjętego przez Radę Ministrów.

articleImage: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków fot. Thinkstock


W projekcie nowelizacji przewidziano rozwiązania, które mają zabezpieczać interes odbiorców usług świadczonych w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowe przepisy nie spowodują obciążenia obywateli dodatkowymi opłatami lub innymi daninami publicznymi.


Zdaniem projektodawców, obecny model świadczenia nie zapewnia obiektywnego oraz niezależnego nadzoru, jeśli chodzi o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – niejednokrotnie jednostka samorządowa pełni jednocześnie funkcję właściciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, organu nadzoru oraz przedstawiciela odbiorców tych usług.


W opinii resortu, powoduje to nieuzasadniony wzrost cen za usługi wodociągowo-kanalizacyjne i konflikt interesów między wspomnianymi pomiotami.


Ponadto, w projekcie nowelizacji określono zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Określono także wymagania wobec jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz tryb zatwierdzania taryf. Wskazano zadania organu regulacyjnego, którym będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Warto podkreślić, iż w tym momencie jest to zadanie gmin.

Do zadań organu regulacyjnego będzie należało m.in. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków czy rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Projekt ustawy zawiera również przepisy dotyczące postępowania w sprawach dotyczących regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.

Nowe przepisy mają obowiązywać z dniem następującym pod dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do końca bieżącego roku zadania organu regulacyjnego będzie wykonywał prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Natomiast, od 1 stycznia 2018 r. jego zadnia przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW „Wody Polskie”.

(www.premier.gov.pl)

Magdalena Sowula 11.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE