Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Samorząd województwa musi przygotować program opieki nad zabytkami

Samorząd województwa musi przygotować program opieki nad zabytkami

13.04.17

Do obowiązków samorządu województwa wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy w szczególności sporządzanie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami oraz uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego województwa - podkreśla prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki, autor publikacji Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne.

articleImage: Samorząd województwa musi przygotować program opieki nad zabytkami fot. Thinkstock

Program opieki nad zabytkami sporządza zarząd województwa na okres czterech lat i po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przedkłada sejmikowi województwa. Po przyjęciu przez sejmik województwa program jest ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ponadto zarząd województwa przygotowuje co dwa lata sprawozdanie z jego realizacji i przedkłada je sejmikowi województwa.

"Zgodnie z art. 87 ust. 2 u.o.z. program ma na celu w szczególności:
włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe z wykorzystaniem tych zabytków; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami" - czytamy w publikacji.


- Pomimo ustawowego obowiązku uchwalania wojewódzkich programów opieki nad zabytkami np. w połowie 2013 r. trzy województwa, tj. dolnośląskie, podlaskie i wielkopolskie, nie posiadały aktualnego wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. W pozostałych województwach obowiązują kolejne edycje wojewódzkich programów opieki nad zabytkami - wskazuje prof. Janusz Sługocki.

Wydawca podkreśla, że Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne  jest unikatową publikacją, w której omówiono złożone problemy prawne opieki nad zabytkiem nieruchomym, pojmowanej nie tylko jako realizacja uprawnień właściciela zabytku, ale przede wszystkim jako wykonywanie ważnego zadania publicznego. Ponadto, w ocenie Wydawcy, Autor umiejętnie połączył interdyscyplinarną analizę obowiązków i uprawnień opiekuna zabytków z przedstawieniem praktycznych aspektów sprawowania opieki nad zabytkiem, szczególną uwagę zwracając na źródła nieporozumień - a w konsekwencji sporów toczonych przed sądami - między właścicielami zabytków a organami ochrony zabytków.

Opracowanie jest przeznaczone dla opiekunów zabytków w Polsce - prywatnych właścicieli zabytków oraz pracowników samorządowych zajmujących się opieką nad zabytkami należącymi do gmin, powiatów i województw, a także dla pracowników państwowych i samorządowych służb konserwatorskich.

 

13.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE