Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Samorządowcy wobec zmian: sumiennie, choć bez entuzjazmu

Samorządowcy wobec zmian: sumiennie, choć bez entuzjazmu

29.05.17

Pracownicy samorządowi widzą potrzebę i zasadność zmian w urzędzie, w którym pracują. Tak stwierdza prawie 75 proc. badanych, ale już tylko niespełna 47 proc. respondentów deklaruje swoje pozytywne nastawienie do zmiany. Oznacza to, że proces wdrażania zmian w urzędach administracji samorządowej również wymaga większych lub mniejszych zmian. Zdaniem badanych, przydałoby się więcej szkoleń, warto też byłoby częściej doceniać wysiłek pracowników związany z wdrążaniem nowych rozwiązań.

articleImage: Samorządowcy wobec zmian: sumiennie, choć bez entuzjazmu fot. Thinkstock


Cel badań i charakterystyka grupy badawczej


Urzędy administracji samorządowej stają się obszarem wielu przemian o charakterze jakościowym. Zmiany te dotyczą wszystkich aspektów działalności, mają charakter ciągły, są konieczne, nieuniknione i wymagają przede wszystkim właściwego przygotowania pracowników, którzy w 90% odpowiadają za sprawność wdrożenia nowych rozwiązań, bowiem o sukcesie organizacji zawsze decyduje jej pracownik. Zmiana identyfikowana przez pracowników z niepewnością, zagrożeniem, zwiększeniem wysiłku, nagromadzeniem trudności lub utratą dotychczasowych przywilejów wywołuje naturalny opór.

Celem badania była analiza postaw pracowniczych wobec wdrażanych ostatnio zmian w urzędach administracji samorządowej, ocena stopnia i formy przygotowania pracownika do zmian. Ankietowani mieli także wskazać, o co należałoby wzbogacić proces wdrażania zmian, by przebiegał on sprawniej.

W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz zawierający 11 pytań zamkniętych. Były to pytania: z odpowiedzią jednoznaczną, z zestawem możliwych odpowiedzi do wyboru. Niektóre pytania dawały możliwość zredagowania własnej odpowiedzi.

Badanie ankietowe miało charakter anonimowy. Przeprowadzono je na przełomie 2016/2017 roku. Grupa badawcza liczyła 1351 pracowników samorządowych. Respondenci zatrudnieni byli w 32 urzędach administracji samorządowej zlokalizowanych w 7 województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim.

W grupie badawczej 492 osoby (36,42%) zatrudnione były w urzędach gminy, 451 (33,38%) w urzędach miasta, 198 (14,66%) w urzędach miasta i gminy, 112 (8,29%) w starostwach powiatowych, a 98 (7,25%) w urzędach marszałkowskich. W grupie badawczej 1016 osób to były kobiety, co stanowi 75,20%. Dyplom wyższej uczelni posiadało 1054 respondentów, co stanowi 78,01% badanej grupy, 296 respondentów, czyli 21,90% legitymowało się wykształceniem średnim, jedna osoba miała stopień naukowy doktora – 0,07%.

W badanej grupie 217 osób zajmowało w urzędzie stanowiska kierownicze, co stanowi 16,06%. Najbardziej liczna grupa respondentów, bo 430 osób, pracowała w administracji od 4 do 10 lat, stanowi to 31,83%, 417 (30,87%) osób posiadało staż pracy powyżej 15 lat, 277 (20,50%) pracowników było zatrudnionych w administracji publicznej od 11 do 15 lat, grupa najmłodsza stażem liczyła 227 osób, co stanowi 16,80% badanej populacji.

Postrzeganie zasadności zmian i ocena stosunku do zmiany

Przeprowadzone badanie pozwoliło stwierdzić, że stosunkowo duża grupa badanych pracowników samorządowych ma świadomość potrzeby zmian, wynikającej z istoty zadań realizowanych w urzędzie, 1003 badanych uznało bowiem zasadność i konieczność wdrożenia ostatniej zmiany, która dotyczyła m.in. ich stanowiska pracy. Stanowi to 74,24% badanej grupy. Natomiast 348 respondentów (25,76%) takiej zasadności nie dostrzegło (wykres 1). Badanie pokazało, że grupa nieprzekonanych do nowych rozwiązań ciągle jest więc duża, co może niepokoić, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że takie postrzeganie nowości organizacyjnych z pewnością wpływa na postawy wobec pracy i obniża poziom motywacji.

Wykres 1. Postrzeganie zasadności ostatnio wdrożonej zmiany

 

Przejdź do strony artykułu: « »
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE