Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na charakter cywilnoprawny

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na charakter cywilnoprawny

07.11.12

 Zapewnienia lokali socjalnych oraz lokali zamiennych należy do zadań własnych gminy, które jednak są załatwiane w formie cywilnoprawnej. Zarówno oferta zawarcia umowy, jak i sama czynność zawarcia umowy najmu stanowi czynność cywilnoprawną, a więc w przypadku kwestionowania przez stronę zainteresowaną jej warunków, jako sprawa cywilna podlega rozstrzygnięciu przed sądem powszechnym – uznał NSA.

articleImage: Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na charakter cywilnoprawny fot. Thinkstock

Sprawa dotyczyła rodzeństwa, które wystąpiło do gminy z wnioskiem o przyznanie lokalu socjalnego w związku z realizacją nakazu eksmisji. Zarząd gminy skierował rodzeństwo do zawarcia umowy najmu wyznaczonego lokalu socjalnego. Jako podstawę wydanej uchwały zarząd wskazał art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz uchwałę rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego.

Wnioskodawcy zaskarżyli uchwałę. W uzasadnieniu skargi wskazali, iż ze względu na odmienną płeć, wiek oraz specyficzne choroby realizacja skierowania narusza w sposób istotny godność ludzką. Zwrócili uwagę, że są rodzeństwem, posiadają odrębne źródła dochodów i prowadzą odrębne życie i gospodarstwa domowe. Wykonanie uchwały o skierowaniu do zawarcia umowy najmu lokalu, wymusza na nich obowiązek zamieszkiwania w jednym pokoju z osobą płci przeciwnej, która nie jest małżonkiem drugiej.

W odpowiedzi organ uznał, że lokal spełnia wymogi lokalu socjalnego i wyposażony jest we wszystkie urządzenia techniczne.

WSA rozpatrując skargę przypomniał, iż że zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta nie przewiduje załatwiania spraw przyznania lokali socjalnych w formie jakiegokolwiek aktu administracyjnego, czyli nie daje podstaw do wydawania decyzji administracyjnych. Kwestia zapewnienia lokali socjalnych oraz lokali zamiennych należy do zadań własnych gminy, które jednak są załatwiane w formie cywilnoprawnej. Zarówno oferta zawarcia umowy, jak i sama czynność zawarcia umowy najmu stanowi czynność cywilnoprawną, a więc w przypadku kwestionowania przez stronę zainteresowaną jej warunków, jako sprawa cywilna podlega rozstrzygnięciu przed sądem powszechnym.

WSA podkreślił, iż postępowanie w zakresie udzielania pomocy mieszkaniowej przez gminę ma dwa etapy. W pierwszym, wnioskujący o najem lokalu składa wniosek, który podlega analizie i weryfikacji przez właściwy organ gminy bądź osobę upoważnioną oraz zaopiniowaniu przez komisję lokalową. Następnie wniosek ten jest rozpoznawany przez zarząd, który rozstrzyga o zakwalifikowaniu i umieszczeniu na liście oczekujących na najem lokalu, bądź o odmowie zakwalifikowania i umieszczenia na liście. W pierwszym etapie działanie organu ma charakter administracyjno-prawny, bowiem organ decyduje o tym, czy danej osobie może być udzielona pomoc w zakresie jej potrzeb mieszkaniowych, z wykorzystaniem lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Etap ten jest wykonywaniem publicznoprawnych zadań gminy i poprzedza drugi etap postępowania, tj. udzielanie pomocy mieszkaniowej. Drugi etap związany z podjęciem czynności cywilnoprawnych, zmierzających do zawarcia umowy najmu. Czynności te mają zatem charakter cywilnoprawny.

Zdaniem WSA skoro przedmiotem sprawy nie jest uchwała rady gminy w sprawie zakwalifikowania skarżących na listę osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego, lecz uchwała kierująca skarżących do zawarcia umowy najmu konkretnego lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu miasta, to należy uznać, że czynności polegające na skierowaniu do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nie są związane z wykonywaniem publicznoprawnych zadań gminy, nie mogą zatem stanowić rozstrzygnięcia o charakterze administracyjnoprawnym. Czynności te mają charakter cywilnoprawny, zmierzają bowiem do nawiązania stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu – podkreślił WSA w Warszawie.


Na podstawie: Postanowienie WSA w Warszawie z 18 października 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 1657/12, nieprawomocne


 

Anna Dudrewicz 07.11.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: samorzad.lex.pl
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE