Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Sprawy z zakresu oświaty należą do właściwości rady gminy

Sprawy z zakresu oświaty należą do właściwości rady gminy

09.08.17

Przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 08.03.1990 r., wprowadza zasadę domniemania właściwości rady gminy we wszystkich sprawach, które pozostają w zakresie działania gminy, a które nie zostały w przepisach wprost zastrzeżone na rzecz wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta. 

articleImage: Sprawy z zakresu oświaty należą do właściwości rady gminy fot. Thinkstock

Pytanie:
Jakie sprawy z zakresu oświaty powinny być uregulowane uchwałą rady gminy? Jakie sprawy z zakresu oświaty powinny być uregulowane innym aktem, np zarządzeniem wójta/prezydenta/ burmistrza?

Odpowiedź:
Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy gminy z zakresu oświaty, które w przepisach nie zostały wprost zastrzeżone do właściwości wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Uzasadnienie:
Przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 08.03.1990 r. - u.s.g., wprowadza zasadę domniemania właściwości rady gminy we wszystkich sprawach, które pozostają w zakresie działania gminy, a które nie zostały w przepisach wprost zastrzeżone na rzecz wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Tym samym, skoro zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 u.s.g., do zadań własnych gminy, należą sprawy edukacji publicznej, to w świetle powyższego, co do zasady, organem właściwym do ich załatwienia, jest rada gminy chyba, że przepis szczególny (w tym wypadku zwłaszcza przepis ustawy o systemie oświaty z 07.09.1991 r. - u.s.o.) nie stanowi inaczej, tzn. nie przyznaje wprost kompetencji do załatwienia danej sprawy z zakresu edukacji wójtowi.

Dla przykładu jako taki przepis szczególny, można wskazać art. 36a ust. 5 u.s.o. (w zw. z art. 5c pkt 2 u.s.o.), który stanowi, że do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły zgodnie z ust. 2 lub 4 (w drodze konkursu), organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi. Zgodnie natomiast z art. 5c pkt 2 u.s.o. w sprawach o których mowa w art. 36a ust. 5 u.s.o., zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje wójt/burmistrz/prezydent miasta. W tym wypadku, mamy więc przepis szczególny, który wprost wskazuje kompetencję wójta/burmistrza/prezydenta miasta, do załatwienia danej sprawy, co wyłącza domniemanie właściwości rady gminy, w tej sprawie, wynikające z art. 18 ust. 1 u.s.g. 

Prawo oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE