Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Stanowisko wicedyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem

Stanowisko wicedyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem

28.11.17

Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem.  

articleImage: Stanowisko wicedyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy w szkole na stanowisku wicedyrektora może być zatrudniona osoba nie spełniająca kryteriów zatrudnienia jako nauczyciel (konkretnie nauczyciel, który poprzez fakt, iż przez kilka lat piastował kierownicze stanowisko urzędnicze w jst nie posiada ważnej oceny pracy)? Jeśli istnieje taka możliwość, jakie zasady zatrudniania w takim przypadku obowiązują i czy możliwe jest zatrudnienie tej osoby na podstawie odrębnej umowy w charakterze nauczyciela, aby mogła uzyskać ważną ocenę pracy?


Odpowiedź:
Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze (w tym stanowisko wicedyrektora) w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – dalej r.w.j.p.o. Zgodnie z § 10 r.w.j.p.o. stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która:

1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy oraz

2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz § 6 pkt 1, 2 i 4, tj.:

a) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

b) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

c) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

f) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim,

g) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

h) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

Jak stanowi art. 7 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe pracowników niebędących nauczycielami (w tym wicedyrektorów niebędących nauczycielami), zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zatrudnia się na podstawie przepisów o pracownikach samorządowych, tj. na podstawie przepisów ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s.

W mojej ocenie dopuszczalne jest nawiązanie przez niebędącego nauczycielem wicedyrektora szkoły drugiego stosunku pracy w szkole – na stanowisku nauczyciela, o ile nie będzie to niezgodne z zakazem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 u.p.s. Zgodnie z przywołanym przepisem pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. 

Piotr Gąsiorek 28.11.17
Prawo oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE