Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Tytuły wykonawcze kierowane do urzędu skarbowego - kompetencje skarbnika gminy

Tytuły wykonawcze kierowane do urzędu skarbowego - kompetencje skarbnika gminy

08.12.10
Czy skarbnik gminy może podpisywać tytuły wykonawcze kierowane do urzędu skarbowego?
articleImage: Tytuły wykonawcze kierowane do urzędu skarbowego - kompetencje skarbnika gminy fot. ThinkstockJeśli tak to czy powinien otrzymać od wójta pisemne upoważnienie, czy też wystarczy zapisanie tego w zakresie obowiązków?

W przypadku konieczności posiadania upoważnienia proszę o wskazanie przepisów, na podstawie których winno ono zostać wystawione.

Odpowiedź

Skarbnik, po upoważnieniu go do tej czynności przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może podpisywać (kierować do organu egzekucyjnego) tytułu wykonawcze dla należności, dla których wierzycielem jest dana gmina.

Uzasadnienie

Regulacje prawne dotyczące egzekucji administracyjnej zawarte są w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) - dalej u.p.e.a.

Zgodnie z przepisem art. 27 § 1 pkt 1 i pkt 7 u.p.e.a. tytuł wykonawczy zawiera m.in. oznaczenie wierzyciela oraz datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela.

Jak wynika ze wzoru tytułów wykonawczych, zawartych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.) - dalej r.w.p.e.a., na tytule wykonawczym zamieszcza się "podpis i pieczątkę z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego".

W orzecznictwie wskazuje się także, iż "Elementem koniecznym klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej nie jest pieczątka nagłówkowa, pieczęć imienna nadającego klauzulę, czy też data lecz podpis uprawnionej osoby" (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 listopada 2009 r.I SA/Gl 352/09).

Przepisy, ani sam wzór tytułu wykonawczego nie precyzują czyj podpis ma być na tytule wykonawczym. Z budowy (konstrukcji) formularza tytułu wykonawczego oraz z faktu, że tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego kieruje wierzyciel, wynika, że powinien to być podpis osoby reprezentującej (działającej w imieniu wierzyciela).

Wierzycielem jest w tym przypadku gmina. Działa ona (jak każda osoba prawna) przez swoje organy. Organem gminy (upoważnionym do jej reprezentacji i działania w jej imieniu) jest odpowiednio wójt, burmistrz, bądź prezydent miasta.

Skarbnik gminy, jako taki, nie jest organem gminy. Z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wynika, że jeśli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową.

W pozostałym zakresie skarbnik gminy, jako taki, nie jest organem gminy. Nie może jej więc reprezentować.

Może natomiast zostać upoważniony do wykonywania określonych czynności – w tym m.in. do podpisywania w imieniu wierzyciela tytułów wykonawczych.

Podstawę ku temu stanowić będzie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 18 u.p.e.a. W myśl powołanych przepisów organ administracji publicznej (a jest nim wójt, burmistrz, czy też prezydent miasta) może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, w tym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na tej podstawie wójt (burmistrz, prezydent miasta) może upoważnić skarbnika gminy do podpisywania (kierowania do egzekucji) tytułów wykonawczych.

Jak stwierdził WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6 maja 2008 r., I SA/Gl 1006/07: "Stosownie do treści art. 268a k.p.a. w związku z art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 18 ustawy egzekucyjnej oraz art. 19 § 2 tej ustawy organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważnić pracowników kierowanej jednostki administracyjnej do załatwienia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Przepis ten nie wyłącza możliwości udzielenia pracownikowi organu egzekucyjnego - jakim jest w przypadkach przewidzianych ustawą prezydent miasta - upoważnienia do kierowania tytułu wykonawczego do egzekucji poprzez nadanie mu odpowiedniej klauzuli. Prezydent miasta wykonuje zadania przy pomocy urzędu miasta, a kierownikiem tego urzędu jest prezydent (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z treścią art. 39a ustawy o samorządzie gminnym Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) ustalono dla organów gmin m.in. zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych (...) Załącznik ten w części II pkt 7 ustanawia wzór pieczęci nagłówkowych oraz pieczęci podpisowych w sprawach załatwianych z upoważnienia prezydenta dopuszczając dwie formy pieczęci nagłówkowych o treści "Prezydent Miasta" (adres) lub "Urząd Miasta" (adres), a w tym drugim przypadku określa dwie pieczęcie podpisowe "z up. Prezydenta Miasta imię i nazwisko kierownik wydziału" albo "z up. Prezydenta Miasta imię i nazwisko kierownik referatu"


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Obrazek do artykułu: Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Natomiast pracodawcy mogą tworzyć formacje obrony cywilnej. Więcej

 • Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Obrazek do artykułu: Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Burmistrz powinien wydać postanowienie o odstąpieniu lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 30 dni zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. po zasięgnięciu wymaganych opinii. Przepisy art. 35 § 5 i... Więcej

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Obrazek do artykułu: Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Na początku 2017 roku zacznie działać system informujący o wolnych miejscach parkingowych w centrum Krakowa za pomocą aplikacji mobilnej i tablic elektronicznych. Miejska Infrastruktura podpisała umowę na stworzenie systemu z krakowską firmą IT Comarch. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE