Ustalenie i wypłata wynagrodzeń pracowników samorządowych - najczęściej popełniane błędy

Ustalenie i wypłata wynagrodzeń pracowników samorządowych - najczęściej popełniane błędy

Urszula Wycisk omówiła najczęściej występujące nieprawidłowości na etapie ustalania i wpłaty wynagrodzeń pracownikom jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na wynagrodzenia są elementem obligatoryjnym każdego przedsiębiorstwa, w tym także administracji publicznej i działającej w jej ramach administracji samorządowej. Płace stanowią istotny koszt działalności jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na powszechność występowania wydatków na wynagrodzenia i ich kwotowo znaczące obciążenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego ważne jest prawidłowe ich ustalanie, a niestety nie zawsze ma to miejsce.

Na etapie ustalania i wpłacania wynagrodzeń pracownikom samorządowych bardzo często pojawiają się nieprawidłowości. Przyczyną powszechności występowania nieprawidłowości w obszarze wynagrodzeń pracowników samorządowych jest, między innymi, zróżnicowanie zasad ustalania wynagrodzeń w zależności od formy zatrudnienia.

I tak, zatrudniani w jednostkach samorządu terytorialnego pracownicy posiadają status pracownika samorządowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, bądź też ich stosunek pracy regulowany jest przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w przypadku nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnianych w publicznych przedszkolach, szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Różna jest też forma zatrudnienia pracowników samorządowych w zależności od funkcji, która piastują: na podstawie wyboru lub powołania, bądź umowy o pracę (zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 u.p.s.).

Zobacz artykuł w Serwisie Samorządowym www.samorzad.LEX.pl>>>

www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/ustalenie-i-wyplata-wynagrodzen-pracownikow-samorzadowych--najczesciej-popelniane-bledy

Opublikowano: www.samorzad.LEX.pl

Data publikacji: 4 października 2013 r.