Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ustalenie wynagrodzenia radnego

Ustalenie wynagrodzenia radnego

16.05.11

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie radnego?

articleImage: Ustalenie wynagrodzenia radnego fot. Thinkstock

Jesteśmy instytucją kultury – biblioteką. Zatrudniamy radną powiatową. Zgodnie z ustawą zwalniamy pracownicę na czas sesji rady oraz zebrań komisji.

Jak wyliczyć płace dla tej pracownicy, jeżeli w lutym była nieobecna w pracy 2 godziny i 45 minut, ponieważ przebywała na sesji rady powiatu?

Jej płaca zasadnicza wynosi 2000 złotych, dodatek stażowy 400 zł otrzymuje również dodatek funkcyjny.

Czy należy potrącić jej zarówno wynagrodzenie zasadnicze jak i dodatek stażowy oraz funkcyjny?

Czy potrącenie wyliczać w minutach, czy zaokrąglać np. do 3 godzin?

Odpowiedź


Wynagrodzenie za miesiąc luty powinno wynosić 2358,75 zł
Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy – tylko gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Radnemu powiatowemu za czas przeznaczony na wykonywanie obowiązków samorządowych wynagrodzenie nie przysługuje.

Stanowi o tym wprost art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Za to, na zasadach ustalonych przez radę powiatu, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, przy czym dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w powiecie, w którym uzyskał mandat art. 21 ust. 4-4a ustawy o samorządzie powiatowym.

W związku z tym należy potraktować nieobecność w pracy radnej jako nieobecność usprawiedliwioną bezpłatną. Odliczenie wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy w związku z pełnieniem mandatu radnej należy przeprowadzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289) - dalej r.u.w.o.n.p.

Obliczenie wysokości potrącanego wynagrodzenia następuje na podstawie § 12 ust. 1 r.u.w.o.n.p.

Zgodnie z tym przepisem w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia:
miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,
tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przepisy nie przewidują zaokrąglania w dół lub w górę wynagrodzeni za okres niewykonywania pracy. Z matematycznego punktu widzenia posługując się normatywną metodą obliczania wynagrodzenia "utraconego" jest dopuszczalne ustalenie ułamkowej części wynagrodzenia godzinowego. Tak też należy przeliczyć wynagrodzenie, zgodnie z § 12 r.u.w.o.n.p. co zostało wykazane na przykładzie znajdującym się w odpowiedzi powyższej. Warto zauważyć, że mowa jest tu o liczbie godzin nieobecności – nie o liczbie "pełnych godzin". Takiego lub podobnego określenia nie używa rozporządzenie, zatem należy uwzględnić także niepełne godziny nieobecności przyjmując je jako ułamek pełnej godziny, w tym wypadku nieobecność trwała 2 i 45/60 godz.

Wynagrodzenie określone w przepisach r.u.w.o.n.p. to wynagrodzenie za pracę w rozumieniu art. 78 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – k.p., na które składa się zarówno wynagrodzenie zasadnicze jako obligatoryjny składnik, jak i dodatki płacowe, przysługujące pracownikowi stale i w określonych kwotach. Brak jest bowiem ustalenia szczegółowego definicji wynagrodzenia, co oznacza, że należy przyjmować je jako całość – wszystkie składniki przysługujące pracownikowi. Pod tym względem bliższe jest ono pojęciu wynagrodzenia normalnego za pracę, przez które należy rozumieć takie wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników (por. w tej kwestii wyrok SN z dnia 3 czerwca 1986 r., I PRN 40/86).

Dodatek funkcyjny również powinien być w tej sytuacji doliczony do wskazanego wynagrodzenia za pracę, tym bardziej, że utrwalona linia orzecznictwa przyjmuje, że jest on elementem stawki osobistego zaszeregowania (wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1985 r., I PRN 28/85, OSNC 1986/1/19; uchwała SN z dnia 30 grudnia 1986 r., III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106).

Obliczenie wynagrodzenia powinno być przeprowadzone tak:
wynagrodzenie za pracę – łącznie 2400 zł,
liczba godzin do przepracowania w lutym 2011 r. – 160 godz.
obliczenie stawki godzinowej:
2400 zł : 160 godz. = 15 zł/godz.
ustalenie wynagrodzenia odliczonego za czas nieobecności w pracy:
15 zł x 2 45/60 = 41,25 zł
ustalenie wynagrodzenia za miesiąc luty:
2400 zł – 41,25 zł = 2358,75 zł
Wynagrodzenie za miesiąc luty powinno wynosić 2328,75 zł.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
 

Michał Culepa 16.05.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE