Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » W gminie może funkcjonować więcej niż jedno przedszkole publiczne

W gminie może funkcjonować więcej niż jedno przedszkole publiczne

17.03.17

W świetle obowiązujących przepisów nie ma żadnych przeszkód dla prowadzenia większej ilości przedszkoli publicznych w jednej gminie. Co więcej, biorąc pod uwagę kolejne nowelizacje przepisów dotyczących wychowania przedszkolnego można wyraźnie dostrzec, iż celem ustawodawcy jest stopniowe rozszerzanie prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.  

articleImage: W gminie może funkcjonować więcej niż jedno przedszkole publiczne fot. Thinkstock

Pytanie:
W gminie funkcjonuje publiczne przedszkole prowadzone przez zgromadzenie zakonne, które otrzymuje dotacje w wysokości 100%. Kwota dotacji ustalana jest na podstawie danych z najbliższej gminy. Od 1 września 2017 r. gmina otwiera swoje publiczne przedszkole. Czy na terenie gminy mogą funkcjonować dwa publiczne przedszkola? Gdy gmina uruchomi swoje przedszkole czy istnieje możliwość przekształcenia publicznego przedszkola prowadzonego przez zgromadzenie w placówkę niepubliczną i kto może to zmienić i złożyć taki wniosek: gmina czy siostry zakonne?

W chwili uruchomienia gminnego przedszkola jaka będzie wysokość dotacji dla przedszkola sióstr?

Odpowiedź:
W gminie mogą funkcjonować dwa przedszkola.

Uzasadnienie:
W świetle obowiązujących przepisów nie ma żadnych przeszkód dla prowadzenia większej ilości przedszkoli publicznych w jednej gminie. Co więcej, biorąc pod uwagę kolejne nowelizacje przepisów dotyczących wychowania przedszkolnego można wyraźnie dostrzec, iż celem ustawodawcy jest stopniowe rozszerzanie prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innych formach wychowania przedszkolnego także młodszych dzieci, które ukończyły trzy i cztery lata. Niewątpliwym jest, że zakładanie nowych przedszkoli znacząco ułatwi realizację tych założeń poprzez zwiększenie dostępności placówek oferujących wychowanie przedszkolne.

Nawiązując zaś do drugiego pytania, to należy stwierdzić, że w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości przekształcenia publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego w przedszkole niepubliczne. Jednocześnie, możliwa jest likwidacja dotychczasowego przedszkola publicznego prowadzonego przez siostry zakonne oraz po zakończeniu tego procesu, założenie przedszkola niepublicznego.

Likwidację dotychczasowego przedszkola należy przeprowadzić w trybie przewidzianym przez art. 59 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., który na zasadzie z art. 3 pkt 1 u.s.o. znajduje zastosowanie również do przedszkoli. Likwidacja przedszkola może nastąpić z końcem roku szkolnego po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innym przedszkolu. Co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji organ prowadzący jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze likwidacji przedszkola rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Dodatkowo, w przypadku likwidacji przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymagana jest zgoda organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.

Założenie przedszkola niepublicznego wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia przedszkoli publicznych. Wpisu dokonuje się z kolei w oparciu o poprawne sporządzone zgłoszenie, zawierające:

- · oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

- · określenie odpowiednio typu i rodzaju przedszkola oraz daty rozpoczęcia jego funkcjonowania,

- · wskazanie miejsca prowadzenia przedszkole oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej (spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej),

- · statut przedszkola,

- · dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu,

- · dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązany do prowadzenia przedszkoli publicznych dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Doręczenie zgłaszającemu zaświadczenia o wpisie następuje z urzędu. Organ który wydał zaświadczenie przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu kopię zaświadczenia o wpisie przedszkola do ewidencji.

W przypadku gdy gmina założy własne przedszkole samorządowe – do obliczenia wysokości dotacji dla przedszkola publicznego zastosowanie znajdzie zapis art. 80 ust. 2 u.s.o. Zgodnie z powołanym przepisem, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

O sposobie wyliczania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola przesądzają zapisy art. 78b ust. 1 u.s.o. Zgodnie z powołaną regulacją przez podstawową kwotę dotacji, należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o:
1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,
2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,
3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 u.s.o., wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach,
4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli,
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a u.s.o., oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach,
6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3 u.s.o., oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach,
7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u u.s.o., w tych przedszkolach
- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 u.s.o., wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności.

Gmina będzie dokonywać kalkulacji podstawowej kwoty dotacji w oparciu o własny budżet, bez zasięgania informacji o podstawowej kwocie dotacji w najbliższej gminie. 

Agata Piszko 17.03.17
Prawo oświatowe
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE