Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wniosek o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli

Wniosek o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli

10.02.10
Jak powinien wyglądać wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli?
articleImage: Wniosek o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli fot. Thinkstock

Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Przepisy prawa oświatowego nie określają wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania form dokształcenia zawodowego nauczyciela.

Uzasadnienie

Przepisy art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakładają na organ prowadzący obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organy prowadzące szkoły i placówki opracowują na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach i organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) - dalej r.p.ś., na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane z uwzględnieniem wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w danej szkole lub placówce, złożone do dnia 30 listopada danego roku. Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane. Wnioski kierowane przez dyrektorów szkół i placówek powinny zawierać więc elementy określone przepisami rozporządzenia. Dyrektorzy powinni określić, jakie formy doskonalenia zawodowego mają, według ich opinii podlegać dofinansowaniu (np. organizacja szkoleń, seminariów, szkolenia rad pedagogicznych, podejmowanie przez nauczycieli kursów doskonalących, kursów kwalifikacyjnych, studiów wyższych, studiów podyplomowych, ponoszenie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia - § 2 r.p.ś.) wraz z podaniem orientacyjnych kosztów dokształcania i doskonalenia. Dyrektorzy powinni również zawrzeć informację o maksymalnej kwocie dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie wyższe bądź zakłady kształcenia nauczycieli (wyrażoną kwotowo bądź procentowo) oraz preferowanych specjalnościach, na które dofinansowanie powinno być przyznawane (np. przedmioty zawodowe, języki obce, logopedia itp.). Opracowując wnioski dyrektorzy szkół i placówek muszą wziąć pod uwagę specyfikę swojej jednostki, potrzeby kadrowe, a także lokalną politykę oświatową. Uwarunkowania te są niezwykle istotne, gdyż organ prowadzący przyznając dofinansowanie dokonuje jego weryfikacji w oparciu o ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego, zaplanowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.
Agata Piszko 10.02.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE