Wniosek o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli

Jak powinien wyglądać wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli?
articleImage: Wniosek o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli fot. Thinkstock

Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Przepisy prawa oświatowego nie określają wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania form dokształcenia zawodowego nauczyciela.

Uzasadnienie

Przepisy art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakładają na organ prowadzący obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organy prowadzące szkoły i placówki opracowują na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach i organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) - dalej r.p.ś., na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane z uwzględnieniem wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w danej szkole lub placówce, złożone do dnia 30 listopada danego roku. Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane. Wnioski kierowane przez dyrektorów szkół i placówek powinny zawierać więc elementy określone przepisami rozporządzenia. Dyrektorzy powinni określić, jakie formy doskonalenia zawodowego mają, według ich opinii podlegać dofinansowaniu (np. organizacja szkoleń, seminariów, szkolenia rad pedagogicznych, podejmowanie przez nauczycieli kursów doskonalących, kursów kwalifikacyjnych, studiów wyższych, studiów podyplomowych, ponoszenie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia - § 2 r.p.ś.) wraz z podaniem orientacyjnych kosztów dokształcania i doskonalenia. Dyrektorzy powinni również zawrzeć informację o maksymalnej kwocie dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie wyższe bądź zakłady kształcenia nauczycieli (wyrażoną kwotowo bądź procentowo) oraz preferowanych specjalnościach, na które dofinansowanie powinno być przyznawane (np. przedmioty zawodowe, języki obce, logopedia itp.). Opracowując wnioski dyrektorzy szkół i placówek muszą wziąć pod uwagę specyfikę swojej jednostki, potrzeby kadrowe, a także lokalną politykę oświatową. Uwarunkowania te są niezwykle istotne, gdyż organ prowadzący przyznając dofinansowanie dokonuje jego weryfikacji w oparciu o ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego, zaplanowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.
Agata Piszko 10.02.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Warto przeczytać

 • Władze woj. łódzkiego zadowolone z sukcesów PGE Skry

  Obrazek do artykułu: Władze woj. łódzkiego zadowolone z sukcesów PGE Skry

  Awans siatkarzy PGE Skry Bełchatów do finału ligowych rozgrywek bardzo ucieszył samorządowe władze woj. łódzkiego, które sukcesy zespołu wykorzystują do promocji regionu. Więcej »

 • Terminy załatwiania spraw w administracyjnym postępowaniu ogólnym

  Obrazek do artykułu: Terminy załatwiania spraw w administracyjnym postępowaniu ogólnym

  Jedną z zasad ogólnych postępowania administracyjnego jest zasada szybkości wyrażona w art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Znajduje ona rozwinięcie m.in. w przepisach rozdziału 7 Kodeksu postępowania administracyjnego regulującego terminowość załatwiania spraw. Więcej »

 • Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym

  Obrazek do artykułu: Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym

  Współczesne demokracje przewidują instrumenty gwarantujące prawną kontrolę funkcjonowania organów władzy publicznej. Jednak wciąż w nich brakuje odpowiednich instytucji zapewniających skuteczną współpracę obywateli i władzy lokalnej, a przez to stanowiących społeczną kontrolę działań organów samorządowych – twierdzi Agnieszka Konopeleko, autorka artykułu opublikowanego w grudniowym numerze... Więcej »

Pity 2013

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora