Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wniosek o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli

Wniosek o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli

10.02.10
Jak powinien wyglądać wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli?
articleImage: Wniosek o dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli fot. Thinkstock

Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2009 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Przepisy prawa oświatowego nie określają wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania form dokształcenia zawodowego nauczyciela.

Uzasadnienie

Przepisy art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakładają na organ prowadzący obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organy prowadzące szkoły i placówki opracowują na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach i organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) - dalej r.p.ś., na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane z uwzględnieniem wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w danej szkole lub placówce, złożone do dnia 30 listopada danego roku. Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane. Wnioski kierowane przez dyrektorów szkół i placówek powinny zawierać więc elementy określone przepisami rozporządzenia. Dyrektorzy powinni określić, jakie formy doskonalenia zawodowego mają, według ich opinii podlegać dofinansowaniu (np. organizacja szkoleń, seminariów, szkolenia rad pedagogicznych, podejmowanie przez nauczycieli kursów doskonalących, kursów kwalifikacyjnych, studiów wyższych, studiów podyplomowych, ponoszenie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia - § 2 r.p.ś.) wraz z podaniem orientacyjnych kosztów dokształcania i doskonalenia. Dyrektorzy powinni również zawrzeć informację o maksymalnej kwocie dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie wyższe bądź zakłady kształcenia nauczycieli (wyrażoną kwotowo bądź procentowo) oraz preferowanych specjalnościach, na które dofinansowanie powinno być przyznawane (np. przedmioty zawodowe, języki obce, logopedia itp.). Opracowując wnioski dyrektorzy szkół i placówek muszą wziąć pod uwagę specyfikę swojej jednostki, potrzeby kadrowe, a także lokalną politykę oświatową. Uwarunkowania te są niezwykle istotne, gdyż organ prowadzący przyznając dofinansowanie dokonuje jego weryfikacji w oparciu o ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego, zaplanowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.
Agata Piszko 10.02.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Obrazek do artykułu: Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Nowe obowiązki w związku z rozporządzeniem ws. ochrony danych osobowych to zapewnienie w sieci bezpieczeństwa danych, którymi administrujemy, ale także wiedza, co musimy czynić – mówiła Magda Matuszewska-Mikołajczyk, ekspertka w dziedzinie RODO z Wolters Kluwer. Więcej

 • Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Obrazek do artykułu: Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Nadal nie został wyłoniony wykonawca projektu e-Zamówienia, który realizuje Urząd Zamówień Publicznych. – Umowa powinna być niebawem podpisana – zapewnił Hubert Nowak, wiceprezes urzędu podczas konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld. Wśród partnerów merytorycznych spotkania jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Obrazek do artykułu: Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Dobre przemyślenie projektu, jego rzetelne zaprojektowanie, przeanalizowanie i zdiagnozowanie ryzyk jest połową sukcesu – mówiła Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tematem konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld, były m.in. usługi publiczne i finansowanie projektów administracji. Wśród partnerów merytorycznych jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Obrazek do artykułu: Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Kodeks cyfrowy jest na razie w fazie planów, nie ma jeszcze terminów – mówi Krzysztof Szubert, wiceszef resortu. Podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez ComputerWorld podkreślał znaczenie krajowych projektów dot. cyfryzacji. Wśród partnerów merytorycznych konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Obrazek do artykułu: Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Władze Gdyni, Sopotu i Rumi poinformowały w środę, że chciałyby wprowadzić bezpłatną komunikację dla uczniów. Jeśli radni tych miast zaakceptują propozycję, to zmiana zostałaby wprowadzona 1 czerwca. W czwartek podobny projekt głosowany będzie w Gdańsku. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE