Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: Górne stawki opłat za odbieranie odpadów trzeba podać brutto

Wojewoda: Górne stawki opłat za odbieranie odpadów trzeba podać brutto

13.06.18

Ustalenie przez radę gminy górnych stawek opłat odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości netto narusza prawo – stwierdził wojewoda lubelski.

articleImage: Wojewoda: Górne stawki opłat za odbieranie odpadów trzeba podać brutto fot. Thinkstock

Wojewoda Lubelski unieważnił uchwałę Rady Gminy Wilków sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. Uchwałą tą rada gminy określa, maksymalne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Stawki uchwaliła w wysokości netto (np. 13, 50 zł netto + podatek VAT pojemników 120, 00 l).

VAT musi być w stawce

Wojewoda stwierdził, że ustalenie górnych stawek w formie netto nie wypełnia dyspozycji art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g). Zgodnie z tym przepisem, rada gminy jest uprawniona do ustalenia maksymalnej wysokości opłat za usługi, o których mowa w tym przepisie, a co za tym idzie, dokonując ustaleń w tym zakresie jest zobowiązana do uwzględnienia obciążenia z tytułu podatku od towarów i usług.

Organ nadzoru podkreślił, że konkretyzacja tej opłaty - zarówno w odniesieniu do określonego podmiotu jak i przedmiotu usługi - następuje później w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości, a odbiorcą odpadów. Ma ona postać ceny z uwzględnieniem podatku VAT.

Ustalona, zatem przez radę górna stawka opłaty nie może być niższa od ceny usługi, która zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach., Wojciech Radecki

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz


Maksymalna cena musi być określona wprost

Oznaczenie przez radę gminy górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości netto jest więc sprzeczne z przepisami u.c.p.g i ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Bez znaczenia jest wskazanie w uchwale, że do opłat dolicza się podatek VAT.

Wojewoda przytoczył wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 maja 2013 roku (sygn. akt II SA/GL 116/13), w którym sąd stwierdził, że istota górnej stawki opłaty jest tożsama z istotą maksymalnej ceny i służyć ma ochronie nabywcy usługi przed wygórowanymi cenami, których mógłby żądać przedsiębiorca za swoje usługi.

„Tak rozumiana opłata (cena) musi, zatem uwzględniać podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usługi podlega obciążeniu takim podatkiem. Wskazanie tym samym jedynie stawki "netto" takiej usługi z podaniem, że zostanie do niej doliczony podatek VAT w nieznanej wysokości narusza zatem art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o cenach i stanowi jednocześnie o niewypełnieniu delegacji ustawowej z art. 6 ust. 2 u.c.p.g”.

Selektywna zbiórka zawsze tańsza

Wojewoda wytknął ponadto, że ustalone przez Rady Gminy Wilków stawki opłat za nieselektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych są niższe niż opłat dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, co narusza w sposób istotny art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 5 czerwca 2018 r. nr PN-II.4131.188.2018
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE