Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: postawa moralna nie może decydować o przyznaniu nagrody sportowej od wójta

Wojewoda: postawa moralna nie może decydować o przyznaniu nagrody sportowej od wójta

13.04.18

Rada gminy nie może uzależniać przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne od pozaustawowego kryterium np. nieposzlakowanej opinii lub promocji gminy – stwierdził wojewoda pomorski.

articleImage: Wojewoda: postawa moralna nie może decydować o przyznaniu nagrody sportowej od wójta fot. Thinkstock

Wojewoda Pomorski unieważnił uchwałę Rady Gminy Choczewo w sprawie zasad przyznawania nagród wójta gminy za szczególne osiągnięcia artystyczne i sportowe. Stwierdził, że zapisy uchwały istotnie naruszają prawo tj. art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Wojewoda wskazał, że z przepisu art. 7a ustawy o działalności kulturalnej wynika, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek określić w drodze uchwały szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród osobom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i jej ochrony. Żadna z tych kategorii działalności kulturalnej nie może być w uchwale pominięta. Tymczasem zakwestionowana uchwała nie wypełnia delegacji ustawowej, ustanawia bowiem nagrody jedynie „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej” pomijając osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury i jej ochrony.

Wysokość nagrody sportowej musi być określona


Organ nadzoru wskazał też, że o ile w art. 7a ustawy o działalności kulturalnej pominięto konieczność określenia wysokości nagrody w uchwale regulującej szczegółowo nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (może być ona zatem precyzowana każdorazowo przez podmiot przyznający), to w przypadku nagród za osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 31 ustawy o sporcie, wymóg ten jest niezbędny.

Rada gminy ma więc obowiązek podania w uchwale kwoty bądź określenia konkretnego sposobu ustalania wysokości nagrody.

Dyscypliny mające znaczenie dla gminy

Nadto – jak stwierdził organ nadzoru - poza brakiem określenia wysokości nagrody, uchwała nie wskazuje również, jakie dyscypliny sportu mają znaczenie dla gminy. A zgodnie z wolą ustawodawcy, wysokość nagród powinna zależeć od znaczenia danego sportu dla jednostki samorządu terytorialnego, jak również od osiągniętego wyniku sportowego.

O ile drugie z kryteriów zostało w uchwale uwzględnione (osiągnięcie mistrzostwa w wymiarze co najmniej wojewódzkim), to „znaczenie danego sportu dla jednostki samorządu terytorialnego” rada w uchwale pominęła, co jest niezgodne z prawem.

Zdaniem wojewody, rada nie ma wprawdzie obowiązku enumeratywnego wskazania dyscyplin sportu, nie mniej jednak adresaci uchwały powinni z jej treści jednoznacznie odczytać, jakie dyscypliny sportu mają znaczenie dla gminy, a w związku z tym do jakich dyscyplin sportu stosuje się postanowienia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Nieostre kryterium „nieposzlakowana opinia”

Wojewoda stwierdził też, że rada niezgodnie z przepisami obu ustaw wprowadziła ograniczenie kręgu osób ubiegających się o nagrody - do stałych mieszkańców gminy Choczewo posiadających nieposzlakowaną opinię. Nagrody te adresowane są do wszystkich osób fizycznych. Ustawodawca nie uzależnia dopuszczalności przyznania świadczeń od charakteru zamieszkiwania na terenie danej jednostki,  wszyscy mieszkańcy gminy tworzą bowiem z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ustawodawca nie uzależnia również dopuszczalności przyznania świadczeń od nienagannej postawy etycznej i moralnej, względnie nieposzlakowanej opinii.

Wprowadzając dodatkowe kryteria, w tym nieweryfikowalne kryterium w postaci „nieposzlakowanej opinii” czy niedookreślone kryterium „promowania gminy”, rada przekroczyła ustawową kompetencję. Przywołane przepisy ustawowe nie zawierają bowiem upoważnienia do uszczegóławiania, doprecyzowania czy zmiany kategorii uprawnionych do nagród i wyróżnień.

Rada nie może przekazać kompetencji

Za niezgodny z prawem wojewoda uznał też zapis, w który rada wskazała wójta gminy, jako osobę uprawnioną do ustalania wysokości nagród sportowych i ich liczby. Wskazał, że art. 31 ust 3 ustawy o sporcie zaś wyraźnie wskazuje, że to „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień”. Rada nie mogła więc tych kompetencji scedować na wójta.

rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego nr PN-II.4131.11.2018.KM


 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE