Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: przedsiębiorca nie musi segregować

Wojewoda: przedsiębiorca nie musi segregować

28.11.17

Rada gminy nie może zmusić właściciela nieruchomości prowadzącego działalność gospodarczą do wyłącznie selektywnego gromadzenia odpadów.

articleImage: Wojewoda: przedsiębiorca nie musi segregować fot. Thinkstock

Rada Miejska w Dukli w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zobowiązała właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza do: zapobiegania zanieczyszczaniu terenów sąsiednich odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej oraz selektywnego gromadzenia odpadów.

Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym z 21 listopada stwierdził nieważność tych unormowań. Podnosił, że z przepisu art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika obowiązek gmin zapewnienia warunków selektywnego zbierania odpadów, a nie obowiązek nałożony na właścicieli. A z przepisu art. 6 ust. 4 oraz art. 6k ust. 3 ww. ustawym a contrario wynika, że ustawodawca wprost przewiduje, że można zbierać odpady w sposób nieselektywny, tyle tylko, że wiąże się to z koniecznością wnoszenia wyższej opłaty.

Rada nie może zatem zobowiązać właścicieli nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza do wyłącznie selektywnego gromadzenia odpadów, ponieważ sama ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza także możliwość nieselektywnego zbierania odpadów.
Organ nadzoru stwierdził również, że obowiązek zapobiegania zanieczyszczaniu terenów sąsiednich odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej wykracza poza upoważnienie ustawowe, a ponadto obejmuje materię uregulowaną w innych aktach prawnych, m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wojewoda zakwestionował też zapis regulaminu zobowiązujący podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej do zawarcia odrębnej umowy na odbiór śmieci komunalnych z podmiotem odbierającym odpady, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Dukla. Zdaniem organu nadzoru rada gminy nie ma upoważnienia ustawowego do zobowiązywania tych podmiotów do zawierania odrębnych umów w sprawie odbioru odpadów komunalnych. Żaden przepis ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie upoważnia, bowiem rady gminy do kształtowania w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, praw i obowiązków w relacji właściciel nieruchomości – przedsiębiorca odbierający odpady.
Wojewoda wskazał, że wymienione w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach elementy mają charakter wyczerpujący ( zamknięty), nie jest zatem dopuszczalna wykładnia rozszerzająca zastosowania tego przepisu w odniesieniu do innych kwestii, które nie zostały w nim wymienione.

rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego nr P-II.4131.2.262.2017

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE