Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: sformułowanie „systematycznie” nie określa częstotliwości

Wojewoda: sformułowanie „systematycznie” nie określa częstotliwości

13.11.17

Rada gminy powinna określić w jakich odstępach czasowych właściciele nieruchomości mają pozbywać się nieczystości ciekłych. Sformułowanie „systematycznie” jest zbyt ogólne - stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda lubelski.

articleImage: Wojewoda: sformułowanie „systematycznie” nie określa częstotliwości fot. Thinkstock

Rada Gminy Spiczyn podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Rozstrzygnięciem nadzorczym z 8 listopada br. wojewoda lubelski wytknął, że w rozdziale dotyczącym częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości oraz użytku publicznego brak jest regulacji w zakresie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych.

Za taką regulację, organ nadzoru nie uznał sformułowania "właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń”. Zapis ten nie określa bowiem częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych, a taki obowiązek nakłada na radę przepis art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Organ nadzoru przypomniał, że nie chodzi przy tym o wskazanie, kiedy to nastąpi, ale jak często ma być ono dokonywane.
Wojewoda unieważnił również m.in. zapisy regulaminu stwierdzające, że "przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków powinna zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych", a "właściciel nieruchomości jest obowiązany jest zapewnić firmie wywozowej dostęp do urządzeń, do gromadzenia nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażania na szkody ludzi, obiekty bądź pojazdy”.

Organ nadzoru stwierdził, że regulacje te nie stanowią materii uchwały podejmowanej na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ rada jest zobowiązana do określenia jedynie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych, a nie wskazywania wymagań, co do przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków czy obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie dojazdu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi asenizacyjne. Nadto, ta ostatnia regulacja  dotyczy materii już uregulowanej w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego PN-II.4131.397.2017

Robert Horbaczewski

13.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE