Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wojewoda: uchwała nie może regulować treści umowy najmu

Wojewoda: uchwała nie może regulować treści umowy najmu

05.01.18

Rada gminy nie ma kompetencji do regulowania treści umowy najmu. Ma ustalić tylko zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – stwierdził wojewoda podkarpacki.

articleImage: Wojewoda: uchwała nie może regulować treści umowy najmu fot. Thinkstock

Wojewoda podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił uchwałę Rady Gminy Wojaszówka w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy.

Wskazał, że przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który był podstawą prawną podjęcia uchwały, daje radzie gminy kompetencje do regulowania zasad i trybu korzystania z mienia gminnego. Ma on charakter normy ogólnej i znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nie istnieją przepisy szczególne, odrębnie regulujące określoną dziedzinę. Zasady i warunki realizacji przez gminę zadań własnych w zakresie wynajmowania lokali unormowane są w przepisach szczególnych, a mianowicie w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Nadto wojewoda przytoczył treść art. 47 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.  Zdaniem organu nadzoru stanowienie w drodze uchwały rady, o treści umowy najmu wkracza w kompetencje organu zarządzającego tą jednostką.

LEX Samorząd Terytorialny PLUS>>

Ponadto w ocenie wojewody przyjęte w uchwale regulacje naruszają zasadę swobody umów. Zawierają bowiem elementy umowy cywilnoprawnej, która ma być dopiero zawarta przez kontrahentów w przyszłości, nie pozostawiając stronom tej umowy żadnej swobody w tym zakresie. Organ nadzoru podkreślił, że niedopuszczalnym jest, aby strona przyszłej umowy tj. najemca czy dzierżawca nieruchomości nie miała wpływu na jej treść, z uwagi na to, iż jej postanowienia reguluje podjęta uchwała rady gminy narzucająca jednostronne rozwiązanie dla strony umowy. Kształtowanie postanowień umowy powinno mieć miejsce przy jej zawieraniu, a nie w uchwale będącej aktem prawnym, który podejmowany jest w oparciu o normę ustawową.

Przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. upoważnia więc radę gminy do stanowienia aktów prawa miejscowego w zakresie tworzenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przez społeczność lokalną, natomiast poza zakresem upoważnienia pozostają sprawy związane z zasadami i trybem gospodarowania i korzystania z tego mienia przez jednostkę nim gospodarującą.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego NR P-II.4131.2.293.2017
 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE