Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Wójt jako organ administracji nie może jednocześnie reprezentować interesu prawnego gminy (II OSK 652/12)

Wójt jako organ administracji nie może jednocześnie reprezentować interesu prawnego gminy (II OSK 652/12)

03.04.12

W zakresie w jakim wójt (burmistrz, prezydent miasta) pełni funkcje organu administracji publicznej w stosunku do własnej gminy jako osoby prawnej nie jest on ani żaden z innych organów uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego.

articleImage: Wójt jako organ administracji nie może jednocześnie reprezentować interesu prawnego gminy (II OSK 652/12) fot. Thinkstock

W sprawie NSA postawiono pytanie, czy wójt (burmistrz, prezydent) reprezentujący gminę może skutecznie wnieść skargę na decyzję wydaną w następstwie decyzji tego organu, przy założeniu, że rozstrzygnięcie to wiąże się z określonymi uprawnieniami podmiotowymi gminy. W sprawie wójt gminy doszedł do przekonania, że skoro od zgodności z prawem zaskarżonej decyzji SKO zależy status prawny nieruchomości, do której gmina rości sobie prawa, to w związku z tym gmina ta ma interes prawny do wystąpienia ze skargą do WSA, a skarga ta jest dopuszczalna.

Zdaniem rozpatrującego sprawę NSA ze stanowiskiem takim nie można się zgodzić. Sad uznał, iż nie można na tej samej płaszczyźnie stawiać gminy i innych uczestników postępowania administracyjnego. Gmina posiada bowiem szczególną pozycję ustrojowo-prawną jako jednostka samorządu terytorialnego. Jest z jednej strony nosicielem imperium (władztwa administracyjnego), z drugiej zaś podmiotem dominium (własności). Te dwie role gminy są rozdzielne.

Czym innym jest uprawienie, a zarazem obowiązek rozstrzygania spraw indywidualnych w zakresie i na zasadach prawem określonych i w ślad za tym do korzystania z władztwa administracyjnego, a czym innym wykonywanie uprawnień właścicielskich w stosunku do majątku komunalnego. Ponadto chociaż te dwie role gminy są rozdzielne nie oznacza, że nie mogą być wykonywane przez gminę jednocześnie. Stosownie do woli ustawodawcy, zobowiązującego właściwe organy gminy w przepisach prawa materialnego do rozstrzygania spraw indywidualnych oraz wyposażającego gminy w mienie komunalne, którym gmina ma racjonalnie gospodarować, gminy powinny te dwie funkcje realizować jednocześnie, również w odniesieniu do własnego majątku. Ustawodawca nie wprowadza w tej mierze zakazu. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wystąpić w charakterze nosiciela imperium w stosunku do własnej gminy. Wówczas wykonuje on funkcję organu administracji publicznej i dopiero ta sytuacja rodzi ograniczenia, ale tylko w zakresie uprawnień procesowych gminy.

W zakresie w jakim wójt (burmistrz, prezydent miasta) pełni funkcje organu administracji publicznej w stosunku do własnej gminy jako osoby prawnej nie jest on ani żaden z innych organów uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego. Uprawnienie do korzystania z władztwa administracyjnego przez organ gminy w odniesieniu do niej jako osoby prawnej następuje zatem kosztem jej uprawnień procesowych. Powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Na podstawie: Postanowienie NSA z 20 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 652/12

 

Anna Dudrewicz 03.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • W Małopolsce przeznaczą 140 mln euro na rozwój e-usług w administracji

  Obrazek do artykułu: W Małopolsce przeznaczą 140 mln euro na rozwój e-usług w administracji

  Usprawnienie komunikacji między mieszkańcami, a właściwymi urzędami gminy lub powiatu, oraz zwiększenie możliwości składania elektronicznych dokumentów - takie rozwiązania dotyczące rozwoju e-usług w administracji przewiduje się w Małopolsce. W najbliższych latach władze województwa chcą przeznaczyć na te cele blisko 140 mln euro. Więcej

 • Ekstraklasowy klub piłkarski nie będzie sprzedany senegalskiemu inwestorowi

  Obrazek do artykułu: Ekstraklasowy klub piłkarski nie będzie sprzedany senegalskiemu inwestorowi

  Ze względu na niespełnienie zapisów umowy warunkowej, dotyczącej sprzedaży klubu piłkarskiego Korona Kielce senegalskiemu inwestorowi, umowa jest nieważna. Samorząd rozpoczyna negocjacje z innymi podmiotami, zainteresowanymi Koroną – poinformował prezydent Kielc Wojciech Lubawski. Więcej

 • Uniknięcie błędów na etapie postępowań administracyjnych skróci proces inwestycyjny

  Obrazek do artykułu: Uniknięcie błędów na etapie postępowań administracyjnych skróci proces inwestycyjny

  Rozwiązanie problemów pojawiających w postępowaniach administracyjnych oraz dobre praktyki, dotyczące lokalizacji inwestycji oraz zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji infrastrukturalnych były przedmiotem spotkania przedstawicieli wydziałów infrastruktury urzędów wojewódzkich w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE