Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: Gmina nie mogła zaskarżyć uchwały o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej

WSA: Gmina nie mogła zaskarżyć uchwały o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej

12.06.18

Wydano uchwałę w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej. Gmina nie miała uprawnienie do wniesienia na nią skargi do sądu administracyjnego. Wydana uchwała nie wpływała bowiem na jej prawa i obowiązki- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

articleImage: WSA: Gmina nie mogła zaskarżyć uchwały o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej fot. Thinkstock

Sejmik Województwa wydał uchwałę, którą pozbawił kategorii drogi wojewódzkiej oznaczony odcinek tej drogi.

Gmina wezwała Sejmik Województwa do usunięcia naruszenia prawa. Następnie Gmina złożyła skargę do WSA na wydaną uchwałę. Skarżąca domagała się stwierdzenia nieważności uchwały. W skardze podkreślono, że najpierw oznaczony odcinek drogi wojewódzkiej został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej.

Następnie ten sam odcinek drogi został pozbawiony kategorii drogi powiatowej uchwałą Rady Powiatu. W ocenie skarżącej, ma więc ona interes prawny w zaskarżeniu uchwały Sejmiku Województwa. W wyniku działań Sejmiku Województwa i Rady Powiatu, doszło do "nabycia" przez Miasto odcinka drogi. To więc Miasto zmuszone będzie do ponoszenia kosztów utrzymania i zarządu tego fragmentu drogi.

Odrzucona skarga

W odpowiedzi na skargę organ domagał się jej odrzucenia. W jego ocenie, skarżąca nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały Sejmiku Województwa. Autorka skargi nie wykazała, jaki wpływ na jej sytuację prawną miała ta uchwała.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę. W świetle art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie do wymagań przepisu szczególnego.

Natomiast regulacja dotycząca zaskarżania uchwał sejmiku województwa do sądu administracyjnego wynika z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.). Na podstawie tego przepisu (w brzmieniu sprzed nowelizacji z 7 kwietnia 2017 r.), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia - zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.

Uprawnienie do zaskarżania

Z przytoczonego przepisu wynika, że uprawnienie (legitymację) do zaskarżenia uchwały sejmiku województwa ma każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ samorządu województwa w sprawie z zakresu administracji publicznej. Jednocześnie wniesienie skargi musi być poprzedzone bezskutecznym wezwaniem do usunięcia naruszenia.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Interes prawny musi wynikać z przepisu prawa. Chodzi o taki przepis, z którego dla danego podmiotu wynikają prawa lub obowiązki pozostające w związku z konkretnym rozstrzygnięciem. Tym samym, interes prawny posiada taki podmiot, któremu obowiązujące przepisy przyznają określone uprawnienia lub nakładają na niego oznaczone obowiązki.

Interes prawny a interes faktyczny

WSA zaznaczył, że od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny. Ten ostatni istnieje, jeśli konkretny podmiot jest zainteresowany rozstrzygnięciem danej sprawy, lecz z przepisów prawa nie wynika, że powstają dla niego obowiązki czy uprawnienia. Podmiot taki nie posiada zatem uprawnień lub obowiązków chronionych przepisami prawa.

Droga powiatowa


WSA uznał, że skarżąca nie mogła skutecznie wnieść skargi na uchwałę Sejmiku Województwa. Wydana uchwała nie naruszyła interesu prawnego lub uprawnienia skarżącej. Uchwała ta dotyczyła pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, którą skarżącą nie zarządzała. Z przepisów ustawy o drogach publicznych wynika, że pozbawienie przez sejmik województwa kategorii drogi wojewódzkiej powoduje, że ten odcinek drogi wojewódzkiej zostaje zaliczony do kategorii drogi powiatowej.

Zarządcą dróg powiatowych jest natomiast zarząd powiatu.
Skoro odcinek drogi jest drogą powiatową, to wszelkie obowiązki związane z jej zarządzaniem i utrzymaniem zostają przekazane zarządowi powiatu. Wydana przez Sejmik Wojewódzki uchwała nie nakłada zatem na skarżącą żadnych obowiązków. Nie pozbawia jej przy tym także żadnych uprawnień.

Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Akty, Wiesław Podhorodecki

Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Akty wykonawcze. Wzory dokumentów. Orzecznictwo, Akty wykonawcze, Wzory dokumentów


Zmiana kategorii drogi


Z przepisów ustawy o drogach publicznych wynika też, że rada powiatu może pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinka tej drogi o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej.

Wówczas taki odcinek drogi powiatowej zostaje zaliczony do kategorii drogi gminnej. WSA podkreślił jednak, że możliwość wydania przez radę powiatu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nie powoduje, że wcześniejsza uchwała sejmiku województwa narusza interes prawny lub uprawnienie Gminy.

Faktycznie uchwała sejmiku województwa umożliwiła radzie powiatu podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia tego samego odcinka drogi kategorii drogi powiatowej. Powyższe nie oznaczało jednak, że to "kaskadowe" przekazywanie dróg przez jednostki samorządu terytorialnego daje możliwość zaskarżenia chronologicznie wcześniejszej z uchwał przez Gminę.

Brak interesu

Należało więc uznać, że skarżąca nie wykazała istnienia związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a jej sytuacją prawną. Nie udowodniła, że zaskarżona uchwała pozbawiła ją pewnych uprawnień czy uniemożliwiła ich realizację. Uchwała nie naruszyła więc interesu prawnego skarżącej. Z tego względu, skargę należało odrzucić.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2018 r., III SA/Lu 108/18, LEX nr 2497212.

 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE