Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wydatki poniesione na modernizacje budynku urzędu gminy

Wydatki poniesione na modernizacje budynku urzędu gminy

21.07.10
Czy wydatki poniesione na modernizację budynku urzędu gminy są wydatkami strukturalnymi?
articleImage: Wydatki poniesione na modernizacje budynku urzędu gminy fot. Thinkstock

Gmina dokonała modernizacji budynku poprzez wymianę okien, remont łazienek.

Czy wydatki poniesione na modernizację budynku urzędu gminy są wydatkami strukturalnymi?

Czy zakup udziałów w spółce wodociągowej jest wydatkiem strukturalnym?

Czy koszt prenumeraty czasopism i zakup sprzętu komputerowego jest wydatkiem strukturalnym?


Odpowiedź

Wydatki strukturalne to wydatki poniesione w związku z realizacją celu (projektu, działania, zadania), określonego i opisanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255) - dalej r.k.w.s. Kwalifikacja wydatków strukturalnych uzależniona jest od cele, na jakie zostały poniesione wydatki. Dlatego bez szczegółowej informacji trudno jest określić, czy przedstawione w pytaniu wydatki stanowią wydatki strukturalne. To pracownicy merytoryczni powinni szczegółowo określać rodzaj wydatku oraz stosować klasyfikację wydatków strukturalnych.

Modernizacja budynku urzędu gminy polegająca na remoncie łazienek nie stanowi wydatku strukturalnego.

Uzasadnienie

Każdy wydatek związany z wykonywaniem zadań, poniesiony ze środków publicznych krajowych, który można zaklasyfikować do jednego z kodów klasyfikacji określonej r.w.s. jest wydatkiem strukturalnym i powinien zostać ujęty w prowadzonej przez jednostkę sektora finansów publicznych ewidencji wydatków strukturalnych.

Wydatki strukturalne stanowią wydatki faktycznie poniesione w danym roku budżetowym. Winny być one właściwie udokumentowane np. faktura VAT z potwierdzeniem zapłaty (przelew) lub innym równoważnym dokumentem księgowym.

Warto dodać, że wydatków strukturalnych nie stanowią wszelkiego rodzaju kary, grzywny, odsetki od zaległości oraz wydatki, które mogą zostać odzyskane przez jednostkę, np. podatek od towarów i usług (VAT).

Należy pamiętać, że jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do prowadzenia odpowiedniej ewidencji wydatków strukturalnych. Wymusza to konieczność szczegółowego opisywania dokumentów księgowych, potwierdzający wydatek (czyli faktyczny wypływ) środków finansowych pod względem merytorycznym i oceny pod kątem wydatków strukturalnych.. Każdy dokument księgowy, który stanowi dowód poniesienia wydatku powinien być opisany w sposób określający czy wynikający z niego wydatek jest wydatkiem strukturalnym, czy też nie. Jeśli dany wydatek został uznany przez komórkę merytoryczną za wydatek strukturalny to na dowodzie księgowym pracownik merytoryczny winien zostać zobowiązany do określenia kodu klasyfikacji wydatku strukturalnego, zgodnie z którym wydatek ten powinien zostać ujęty w odrębnej ewidencji wydatków strukturalnych

Wydatki strukturalne stanowią wszelkie wydatki związane z przygotowaniem projektu tj. dokumenty planistyczne, np.: projekt budowlany, studium wykonalności, dokumentacja techniczna, ekonomiczna, ocena oddziaływania na środowisko, analiza kosztów i korzyści, analizy ekonomiczne, kosztorysy, zaświadczenia, pozwolenia itp.

Zalicza się do nich również zakup i dostawę towarów, usług niezbędnych do pełnienia funkcji i prowadzenia działalności bezpośrednio związanych z operacją lub do osiągnięcia celów operacji określonych w ww. rozporządzeniu, np.
- sprzęt teleinformatyczny i multimedialny wraz z oprogramowaniem,
- maszyny, urządzenia, aparatura, inny sprzęt itp.,
- środki transportu,
- grunty,
- usługi doradztwa (badania rynków, poszukiwanie rynków zbytu, ekspertyzy, studium wykonalności, coaching, kojarzenie partnerów itp.),
- wartości niematerialne i prawne (prawa własności intelektualnej i przemysłowej takie jak: patenty, certyfikacja),
- usługi szkoleniowe, seminaria, konferencje,
- administrowanie infrastrukturą (serwis, prowadzenie baz danych itp.),
- roboty budowlane, np.: budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, termomodernizacja, adaptacja, remont, odnawianie (w tym prace konserwatorskie i restauratorskie) lub konserwacja (w tym badania konserwatorskie i archeologiczne), prace rozbiórkowe.

Wydatki poniesione na prenumeratę czasopism, zakup sprzętu komputerowego a związane, z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (np. wymiana, zastąpienie zużytego przedmiotu na nowy) nie zaliczane są do wydatków strukturalnych. Oznacza to, że wydatków strukturalnych nie stanowią wydatki bieżące służące zapewnieniu możliwości podstawowego funkcjonowania jednostki. Natomiast gdy są one ściśle związane z realizacją projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej mogą jednak stanowić wydatki strukturalne.

W przypadku przekazania środków publicznych przez jednostkę sektora finansów publicznych jednostce spoza sektora (np. spółce prawa handlowego), jednostka przekazująca środki, w sprawozdaniu Rb-WS ujmuje wydatki z tych środków wyłącznie wtedy, kiedy zostały poniesione na cele strukturalne (w myśl zasady, że sprawozdanie z wydatków strukturalnych Rb-WS sporządza ostatni beneficjent w sektorze finansów publicznych). W sytuacji, kiedy środki publiczne zostały przekazane poza sektor finansów publicznych na inne cele niż strukturalne - jednostka przekazująca środki nie uwzględnia ich w sprawozdaniu Rb-WS. Oznacza to, że dokapitalizowanie spółki prawa handlowego czyli przekazanie środków publicznych na podwyższenie kapitału początkowego spółki - nie jest wydatkiem strukturalnym, bowiem taki wydatek nie mieści się w obszarach określonych w szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.Dorota Skrzypska 21.07.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • W Łodzi wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

  Obrazek do artykułu: W Łodzi wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

  Obszar zdegradowany Łodzi oraz obszar rewitalizacji przedstawiło w poniedziałek biuro ds. rewitalizacji i zabudowy miasta łódzkiego magistratu. Mapa terenów wymagających specjalnej interwencji powiększyła się o rejony leżące poza strefą wielkomiejską. Więcej

 • Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego blokowali most ws. budowy obwodnicy

  Obrazek do artykułu: Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego blokowali most ws. budowy obwodnicy

  Kilkudziesięciu mieszkańców Krosna Odrzańskiego (Lubuskie) zablokowało w poniedziałek ruch na moście przez Odrę, domagając się budowy obwodnicy z nową przeprawą. Obecnie obie części miasta łączy jeden ponad 110-letni most, którym przebiega droga krajowa nr 29. Więcej

 • Raport: poprawa wizerunku kluczowa dla Katowic

  Obrazek do artykułu: Raport: poprawa wizerunku kluczowa dla Katowic

  Poprawa wizerunku jest jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Katowicami - wskazują specjaliści z firmy doradczej PwC. Przekonują, że przełamanie negatywnych stereotypów umożliwi przyciągnięcie nowych inwestorów i przekona ludzi, że warto w Katowicach mieszkać. Więcej

 • Śródmieście Bytomia kluczowym obszarem do rewitalizacji

  Obrazek do artykułu: Śródmieście Bytomia kluczowym obszarem do rewitalizacji

  Śródmieście Bytomia zostało wskazane m.in. przez ekspertów jako kluczowy obszar do kompleksowej rewitalizacji. Odnotowuje się tam wysokie wskaźniki m.in. ubóstwa i bezrobocia. Ogółem na 7-letnie działania związane z odnową miasto ma dysponować ok. 1 mld zł. Więcej

 • Szefowa MEN przekonuje samorządowców do zmian w oświacie

  Obrazek do artykułu: Szefowa MEN przekonuje samorządowców do zmian w oświacie

  To nieprawda, że nauczyciele stracą pracę w wyniku nowelizacji systemu oświaty, znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków; wystarczy odrobina chęci i organizacji ze strony samorządów – mówiła w poniedziałek w Krakowie minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE