Strona główna » Wiedza » Sprawy samorządowe » Wydatki strukturalne i sprawozdanie Rb-WS

Wydatki strukturalne i sprawozdanie Rb-WS

24.03.10

Powoli mija termin sporządzania sprawozdania Rb-WS, które dotyczy wydatków strukturalnych. Chodzi w tym sprawozdaniu o zestawienie tych środków pieniężnych wydatkowanych przez określoną jednostkę, które w danym okresie sprawozdawczym dotyczyły realizacji określonego celu (zadania, działania, projektu).

articleImage: Wydatki strukturalne i sprawozdanie Rb-WS fot. Thinkstock


Zgodnie więc z § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 781, z późn. zm.) do sporządzania i przekazywania w imieniu jednostki sprawozdania z wydatków strukturalnych (sprawozdania Rb-WS), zobowiązani są:
a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki zbiorcze, skonsolidowane, obejmujące również wydatki samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) utworzonych na podstawie określonych ustaw oraz środki które są wydatkowane z zasobów funduszy celowych, których są dysponentami;
b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, którzy ewidencjonują wydatki łączne, skonsolidowane, obejmujące wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie określonych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami;
c) dysponenci państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną;
d) państwowe szkoły wyższe,
e) jednostki badawczo-rozwojowe,
f) Polska Akademia Nauk i utworzone przez tę jednostkę inne jednostki organizacyjne,
g) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie określonych ustaw, z wyjątkiem wymienionych w lit. a i b, których celem jest wykonywanie zadań publicznych, nie uwzględniając tu przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Można więc zauważyć, że koniecznością sporządzania sprawozdawczości z wydatków strukturalnych zostało objętych wiele jednostek sektora finansów publicznych.

W sprawozdaniu Rb-WS nie należy uwzględniać wydatkowanych środków w danym roku sprawozdawczym, które podlegają refundacji z budżetu ogólnego Unii Europejskiej (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego). Dotyczy to również środków, które miałyby być zrefundowane w kolejnych okresach sprawozdawczych. W sprawozdaniu Rb-WS nie obejmuje się również środków wydatkowanych z innych źródeł poakcesyjnych, w tym przede wszystkim w ramach funkcjonowania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego czy Funduszu Szwajcarskiego. Ponadto podmioty będące podatnikami podatku od wartości dodanej (VAT) wykazują w sprawozdaniu Rb-WS wydatki, wynikające z określonych dowodów księgowych (np. z faktur), wyłącznie w wartościach netto. Ponadto do wydatków strukturalnych nie zalicza się również wszelkich grzywien, kar, czy ewentualnych odsetek z tytułu różnych zobowiązań.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511). W wyniku tego rozporządzenia wydatki strukturalne zostały podzielone na obszary tematyczne, w ramach których funkcjonują określone kody ich klasyfikacji.

Klasyfikując wydatki strukturalne należy uwzględnić fakt, że w sytuacji, gdy dany wydatek strukturalny był częścią projektu współfinansowanego z funduszy unijnych to klasyfikowany jest on do tego kodu, którego dotyczył ten projekt.

Przejdź do strony artykułu: « »
Paweł Galiński 24.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 1)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE