Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wykaz akt placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenie

Wykaz akt placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenie

19.07.11

Czy stowarzyszenie, które prowadzi szkołę podstawową i przedszkole publiczne musi mieć jednolity rzeczowy wykaz akt, czy może wystarczy jak szkoła i przedszkole mają osobno swój?

articleImage: Wykaz akt placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenie fot. Thinkstock

Jeśli koniecznością jest posiadanie wykazu akt przez stowarzyszenie, to jakie przepisy to regulują i gdzie można szukać pomocy, czy wzoru?

Odpowiedź

Według mojej opinii stowarzyszenie powinno uregulować sprawy dotyczące zapewnienia odpowiedniej ewidencji powstającej dokumentacji we własnym zakresie.

Uzasadnienie


W art. 2 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach, zostało m.in. określone, że stowarzyszenie uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. W tym kontekście należy odnieść się do przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.)– dalej u.n.z.a. Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.n.z.a. do zapewnienia odpowiedniej ewidencji, czyli posiadania rzeczowego wykazu akt oraz przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej dokumentacji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, a także nadsyłanej i składanej dokumentacji zobowiązane są organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Wprawdzie ustawodawca w art. 12 u.n.z.a. postanowił, że organy państwowe i państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne, partie polityczne, organizacje polityczne, spółdzielcze i inne organizacje społeczne oraz inne niepaństwowe jednostki organizacyjne, a także kościoły i związki wyznaniowe, u których powstają bądź które przechowują materiały archiwalne, są obowiązane zapewnić należyte warunki ich przechowywania, chronić je przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą oraz zapewnić konieczną konserwację tych materiałów, to jednak w art. 13 u.n.z.a. określił, że sprawy dotyczące m.in. zapewnienia odpowiedniej ewidencji powstającej dokumentacji w odniesieniu do partii politycznych, organizacji politycznych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych oraz innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych, a także kościołów i związków wyznaniowych, regulują we własnym zakresie partie polityczne, organizacje i jednostki organizacyjne oraz kościoły i związki wyznaniowe. Mając powyższe na uwadze uważam, że stowarzyszenie nie ma ustawowego obowiązku posiadania rzeczowego wykazu akt. Należy jednak pamiętać, że sprawy dotyczące zapewnienia odpowiedniej ewidencji powstającej dokumentacji, stowarzyszenie powinno uregulować we własnym zakresie. W związku z tym, że trudno sobie wyobrazić ewidencję powstającej dokumentacji bez posiadania rzeczowego wykazu akt, niejako jej posiadanie staje się rzeczą nieodzowną, również przez stowarzyszenie. Niestety dla stowarzyszeń nie został określony sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt w żadnym akcie prawnym. Sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt został jedynie określony dla organów gminy i związków międzygminnych, organów powiatu, organów samorządu województwa i organów zespolonej administracji rządowej w województwie, a także urzędów obsługujących te organy w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) – dalej r.i.k.w.a. Natomiast szkoły jednolity rzeczowy wykaz akt powinny opracować w oparciu o u.n.z.a., rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375), statut szkoły oraz jej regulamin organizacyjny. Zatem w obecnym stanie prawnym stowarzyszenie może opracować swój rzeczowy wykaz akt podpierając się rozwiązaniami przyjętymi w r.i.k.w.a. lub prowadzonych szkół.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375)
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Obrazek do artykułu: Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Natomiast pracodawcy mogą tworzyć formacje obrony cywilnej. Więcej

 • Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Obrazek do artykułu: Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Burmistrz powinien wydać postanowienie o odstąpieniu lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 30 dni zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. po zasięgnięciu wymaganych opinii. Przepisy art. 35 § 5 i... Więcej

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Obrazek do artykułu: Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Na początku 2017 roku zacznie działać system informujący o wolnych miejscach parkingowych w centrum Krakowa za pomocą aplikacji mobilnej i tablic elektronicznych. Miejska Infrastruktura podpisała umowę na stworzenie systemu z krakowską firmą IT Comarch. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE