Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wysokość nagrody jubileuszowej

Wysokość nagrody jubileuszowej

21.05.10

Jakiej wysokości nagrodę jubileuszową należy wypłacić pracownikowi?Pracownik jednostki samorządowej (starostwo powiatowe) od 6 lipca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3700 zł, od dnia 7 lipca 3030 zł z uwagi na brak dodatku specjalnego (nie jest naczelnikiem wydziału). Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości 200% z dniem 11 lipca.


Jakiej wysokości nagrodę jubileuszową należy wypłacić pracownikowi?

Odpowiedź

Podstawą będzie wynagrodzenie za lipiec obejmujące stałe składniki wynagrodzenia wypłacone za ten miesiąc.

Jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie zmiennej, lub jeden ze składników jest zmienny, to jego wysokość ustala się w wysokości średniej z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody

W myśl art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych  wynagrodzenie będące podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zgodnie zaś z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm. dalej r.u.w.) zasadniczo składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę nagrody jubileuszowej powinno być ustalone jako wynagrodzenie za miesiąc lipiec. Jeżeli zatem pracownik otrzyma dodatek specjalny za okres 1-6 lipca (liczony proporcjonalnie), to wówczas należy uwzględnić ten składnik w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej. W każdym razie podstawą będzie wynagrodzenie obejmujące wynagrodzenie zasadnicze oraz ewentualny dodatek stażowy i inne stałe dodatki (np. funkcyjny) przysługujące w lipcu.

Jednakże w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w kwocie zmiennej, lub gdy jeden ze składników wynagrodzenia jest zmienny, wówczas stosuje się zasadę wskazaną w § 16 ust. 1 r.u.w., zgodnie z którą składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu urlopowego (w tym wypadku nagrody jubileuszowej), uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu (tj. nagrody) w średniej wysokości z tego okresu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy o pracownikach samorządowych nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości odpowiedniego procenta wynagrodzenia miesięcznego (obliczanego jak ekwiwalent urlopowy):
po 20 latach pracy - 75%,
po 25 latach pracy - 100%,
po 30 latach pracy - 150%,
po 35 latach pracy - 200%,
po 40 latach pracy - 300%,
po 45 latach pracy - 400%.
Jeżeli więc pracownik legitymuje się 25 latami pracy, to przysługuje mu nagroda w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego, obliczonego na zasadach wskazanych wyżej. Jeżeli średnie wynagrodzenie z 3 miesięcy wynosi 3263,33, to taką kwotę należy wypłacić jako nagrodę jubileuszową.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
Michał Culepa 21.05.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE