Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Z wynikającego z art. 73 k.p.a. trybu udostępnienia akt może zażądać tylko strona i tylko w odniesieniu do postępowania administracyjnego prowadzonego w konkretnej sprawie

Z wynikającego z art. 73 k.p.a. trybu udostępnienia akt może zażądać tylko strona i tylko w odniesieniu do postępowania administracyjnego prowadzonego w konkretnej sprawie

17.07.12

Do urzędu został wniesiony wniosek o wydanie odpisu decyzji. Z treści pisma wynika, że wnoszący domaga się wydania ww. dokumentu w trybie przewidzianym w k.p.a. Wnioskodawca nie był stroną postępowania.

articleImage: Z wynikającego z art. 73 k.p.a. trybu udostępnienia akt może zażądać tylko strona i tylko w odniesieniu do postępowania administracyjnego prowadzonego w konkretnej sprawie fot. Thinkstock

Czy organ powinien odmówić wydania odpisu na podstawie art. 73 i 74 k.p.a. (które mówią wyłącznie o stronie postępowania) czy wydać rozstrzygnięcie na podstawie ustawy u.d.i.p. (mimo, że wnoszący nie powołuje się wprost na ww. ustawę)?

Odpowiedź


Przyjmując założenie, iż wniosek złożony został w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - dalej k.p.a., tj. w trybie art. 73, organ formie pisemnej winien odpowiedzieć wnioskodawcy, iż z uwagi na okoliczność, iż wnioskodawca nie był stroną postępowania, nie przysługuje mu uprawnienie do przeglądania akt sprawy, w tym wykonywanie odpisów dokumentów znajdujących się w tych aktach. W trybie wynikającym z art. 73 k.p.a.

udostępnienia akt może żądać tylko strona i tylko w odniesieniu do postępowania administracyjnego prowadzonego w konkretnej sprawie. Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 74 § 2 k.p.a. odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zauważyć należy, iż tylko w odniesieniu do stron organ wydaje postanowienie o odmowie, natomiast w odniesieniu do pozostałych wnioskodawców – kieruje stosownej treści pismo. Tak więc organ, do którego wpłynął wniosek, może pisemnie poinformować wnioskodawcę, iż nie przysługuje mu prawo dostępu do akt sprawy w trybie k.p.a., jednocześnie pouczając go o możliwości złożenia wniosku w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) – dalej u.d.i.p. Przyjmując takie rozwiązanie organ nie będzie pozostawał w zwłoce w stosunku do wnioskodawcy, a jednocześnie pouczy go możliwości trybu, w którym uzyska żądaną informację. Można bowiem żądać wglądu do akt sprawy na podstawie przepisów u.d.i.p., która to ustawa wskazuje, iż każdy ma prawo do informacji publicznej, przez którą rozumie się m.in. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć (art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p.). Co więcej w orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażone zostało stanowisko, zgodnie z którym treść decyzji administracyjnych (dokumentów z akt sprawy) po ich anonimizacji winna zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako informacja publiczna prosta (zob.: wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 r., II SA/Kr 1258/08, por. wyrok NSA w Łodzi z dnia 17 października 2006 r., I OSK 1347/05). Przyjmując powyższe rozwiązanie dopiero gdy wnioskodawca złoży wniosek w sprawie w oparciu o u.d.i.p., organ zobligowany będzie zająć się wnioskiem.

Innym rozwiązaniem jest – w sytuacji wpłynięcia wniosku o udostępnienie kopii wydanej decyzji - wezwanie wnioskodawcy do sprecyzowania, czy jego żądnie składne jest na podstawie unormowań k.p.a czy też u.d.i.p. Po udzieleniu przez wnioskodawcę odpowiedzi organ będzie mógł prowadzić postępowanie w jednym z dwóch wyżej wskazanych trybów.

Niemniej jednak wskazać należy, iż przy braku precyzyjnego wniosku składającego podanie nie jest celowym, aby organ autorytatywnie dokonywał kwalifikacji wniosku, bez wezwania wnioskodawcy o jego doprecyzowanie.
 

Anna Kawecka 17.07.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Obrazek do artykułu: Potrzebna jest wiedza, co należy wykonać w związku z RODO

  Nowe obowiązki w związku z rozporządzeniem ws. ochrony danych osobowych to zapewnienie w sieci bezpieczeństwa danych, którymi administrujemy, ale także wiedza, co musimy czynić – mówiła Magda Matuszewska-Mikołajczyk, ekspertka w dziedzinie RODO z Wolters Kluwer. Więcej

 • Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Obrazek do artykułu: Elektroniczne zamówienia publiczne ruszą wkrótce

  Nadal nie został wyłoniony wykonawca projektu e-Zamówienia, który realizuje Urząd Zamówień Publicznych. – Umowa powinna być niebawem podpisana – zapewnił Hubert Nowak, wiceprezes urzędu podczas konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld. Wśród partnerów merytorycznych spotkania jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Obrazek do artykułu: Nie możemy przeskoczyć lat opóźnień cyfryzacyjnych – mówi szefowa CPPC

  Dobre przemyślenie projektu, jego rzetelne zaprojektowanie, przeanalizowanie i zdiagnozowanie ryzyk jest połową sukcesu – mówiła Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tematem konferencji Państwo 2.0, organizowanej przez ComputerWorld, były m.in. usługi publiczne i finansowanie projektów administracji. Wśród partnerów merytorycznych jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Obrazek do artykułu: Resort cyfryzacji przygotowuje się do zebrania przepisów dot. cyfryzacji w kodeks

  Kodeks cyfrowy jest na razie w fazie planów, nie ma jeszcze terminów – mówi Krzysztof Szubert, wiceszef resortu. Podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez ComputerWorld podkreślał znaczenie krajowych projektów dot. cyfryzacji. Wśród partnerów merytorycznych konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Więcej

 • Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Obrazek do artykułu: Władze Gdyni, Sopotu i Rumi chcą bezpłatnej komunikacji dla uczniów

  Władze Gdyni, Sopotu i Rumi poinformowały w środę, że chciałyby wprowadzić bezpłatną komunikację dla uczniów. Jeśli radni tych miast zaakceptują propozycję, to zmiana zostałaby wprowadzona 1 czerwca. W czwartek podobny projekt głosowany będzie w Gdańsku. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE