Zamówienia publiczne: zła stawka VAT to błąd w obliczeniu ceny (KIO 49/11)

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny. W doktrynie i większości orzecznictwa przyjmuje się, że zastosowanie błędnej stawki podatku VAT należy kwalifikować jako błąd w obliczeniu ceny - podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza.
articleImage: Zamówienia publiczne: zła stawka VAT to błąd w obliczeniu ceny (KIO 49/11) fot. Thinkstock


Błąd w obliczeniu ceny nie występuje jedynie wówczas, gdy są to omyłki rachunkowe, rzeczowe. Omyłki rachunkowe to uchybienia o charakterze arytmetycznym – efekt wadliwego wykonania działań na liczbach. Do omyłki rachunkowej, z zastrzeżeniem jej oczywistego charakteru, odnosi się art. 87 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych. Oczywista omyłka rachunkowa podlega obligatoryjnej poprawie. Na gruncie p.z.p. błąd statuuje inną sytuację prawną. Oferta dotknięta błędem w obliczeniu ceny nie podlega "uzdrowieniu" i musi zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. W ocenie Izby, błąd w ofercie, w tym błąd w obliczeniu ceny oferty, polega na niezgodności z istniejącym stanem rzeczy. Izba ocenia też, że do przyjęcia, że wskazanie stawki podatku VAT w nieprawidłowej wysokości skutkuje zaistnieniem błędu w obliczeniu ceny, niezbędne jest, aby zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazania przez wykonawców wysokości stawki podatku.

Należy podkreślić, że obowiązkiem zamawiającego wynikającym z art. 36 ust. 1 pkt 12 Prawa zamówień publicznych jest ustalenie sposobu obliczenia ceny oferty. Błąd w obliczeniu ceny oferty ma miejsce wtedy, gdy wykonawca oblicza cenę oferty inaczej, niż zostało to ustalone przez zamawiającego. Postulat równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji zawarty w art. 7 ust. 1 p.z.p. wymaga od zamawiającego dokonywania czynności w postępowaniu wyłącznie według reguł wynikających z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający czyni zadość wymaganiom zawartym w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i nie dopuszcza się obrazy art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdy odrzuca ofertę tylko z powodu niezgodności z wymaganiami, które zostały w wprost zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie można przyjąć, że wymaganie wskazania w ofercie wysokości stawki podatku od towarów i usług nie musi mieć źródła w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mimo że obciążenie wynagrodzenia wykonawcy kwotą podatku wynika wprost z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Na podstawie: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2011 r.


Pobierz orzeczenie:
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2011 r., KIO 49/11

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Anna Stańczuk 21.02.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Zamówienia publiczne: zła stawka VAT to błąd w obliczeniu ceny (KIO 49/11)

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Wyświetlanie listy artykułów

Warto przeczytać

 • Eksperci: więcej zalet niż wad w nowych regulacjach dot. obligacji

  Obrazek do artykułu: Eksperci: więcej zalet niż wad w nowych regulacjach dot. obligacji

  Rozszerzenie możliwości emitowania obligacji przez samorządy, dzięki czemu będą one mogły finansować inwestycje - taki będzie skutek nowej ustawy o obligacjach; regulacja jest korzystna zarówno dla emitentów, jak i nabywców obligacji - uważają eksperci. Więcej

 • ECO-MIASTO – czas na promocję zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych

  Obrazek do artykułu: ECO-MIASTO – czas na promocję zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych

  Start trzeciej edycji projektu dla samorządów w Polsce ECO-MIASTO ogłosił w poniedziałek w Warszawie ambasador Francji Pierre Buhler. Przedsięwzięcie ma promować zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych i w tym roku wpisuje się w przygotowania do grudniowego szczytu klimatycznego w Paryżu. Więcej

 • Samorządy zyskają na nowych przepisach dot. obligacji

  Obrazek do artykułu: Samorządy zyskają na nowych przepisach dot. obligacji

  1 lipca tego roku w życie wchodzi nowa ustawa o obligacjach, która ma wesprzeć rozwój rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz banki. Zdaniem prawników Kancelarii Deloitte Legal nowe, bardziej przejrzyste oraz dokładniejsze przepisy sprawią, że obligacje mają szansę stać się istotnym i komplementarnym do... Więcej

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora