Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Zamówienia publiczne: zła stawka VAT to błąd w obliczeniu ceny (KIO 49/11)

Zamówienia publiczne: zła stawka VAT to błąd w obliczeniu ceny (KIO 49/11)

21.02.11
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny. W doktrynie i większości orzecznictwa przyjmuje się, że zastosowanie błędnej stawki podatku VAT należy kwalifikować jako błąd w obliczeniu ceny - podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza.
articleImage: Zamówienia publiczne: zła stawka VAT to błąd w obliczeniu ceny (KIO 49/11) fot. Thinkstock


Błąd w obliczeniu ceny nie występuje jedynie wówczas, gdy są to omyłki rachunkowe, rzeczowe. Omyłki rachunkowe to uchybienia o charakterze arytmetycznym – efekt wadliwego wykonania działań na liczbach. Do omyłki rachunkowej, z zastrzeżeniem jej oczywistego charakteru, odnosi się art. 87 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych. Oczywista omyłka rachunkowa podlega obligatoryjnej poprawie. Na gruncie p.z.p. błąd statuuje inną sytuację prawną. Oferta dotknięta błędem w obliczeniu ceny nie podlega "uzdrowieniu" i musi zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. W ocenie Izby, błąd w ofercie, w tym błąd w obliczeniu ceny oferty, polega na niezgodności z istniejącym stanem rzeczy. Izba ocenia też, że do przyjęcia, że wskazanie stawki podatku VAT w nieprawidłowej wysokości skutkuje zaistnieniem błędu w obliczeniu ceny, niezbędne jest, aby zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazania przez wykonawców wysokości stawki podatku.

Należy podkreślić, że obowiązkiem zamawiającego wynikającym z art. 36 ust. 1 pkt 12 Prawa zamówień publicznych jest ustalenie sposobu obliczenia ceny oferty. Błąd w obliczeniu ceny oferty ma miejsce wtedy, gdy wykonawca oblicza cenę oferty inaczej, niż zostało to ustalone przez zamawiającego. Postulat równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji zawarty w art. 7 ust. 1 p.z.p. wymaga od zamawiającego dokonywania czynności w postępowaniu wyłącznie według reguł wynikających z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający czyni zadość wymaganiom zawartym w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i nie dopuszcza się obrazy art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdy odrzuca ofertę tylko z powodu niezgodności z wymaganiami, które zostały w wprost zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie można przyjąć, że wymaganie wskazania w ofercie wysokości stawki podatku od towarów i usług nie musi mieć źródła w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mimo że obciążenie wynagrodzenia wykonawcy kwotą podatku wynika wprost z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Na podstawie: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2011 r.


Pobierz orzeczenie:
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2011 r., KIO 49/11

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Anna Stańczuk 21.02.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE