Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły

Zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły

20.07.10
Jak zgodnie z prawem powinna wyglądać zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły?
articleImage: Zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły fot. Thinkstock

Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych, dla którego organem prowadzącym jest stowarzyszenie, funkcjonuje od czterech lat. Gimnazjum otrzymuje z gminy dotację na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. W roku bieżącym w stowarzyszeniu pojawiły się przeszkody w prowadzeniu tej szkoły. Stowarzyszenie doszło do porozumienia z innym stowarzyszeniem, które jest chętne od 1 września 2010 r. prowadzić dalej gimnazjum, o którym mowa. Nazwa, siedziba, wyposażenie, uczniowie szkoły pozostaną bez zmian, w chwili obecnej prowadzony jest nabór do klasy I. Zmieni się tylko organ prowadzący.

Jak zgodnie z prawem powinna wyglądać zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły?

Odpowiedź

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują szczegółowej procedury zmiany organu prowadzącego szkołę.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 82 ust. 1  ustawy o systemie oświaty osoby fizyczne oraz osoby prawne mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zobowiązaną do prowadzenia danego typu szkoły lub placówki. Jednocześnie ustawodawca precyzuje jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie do ewidencji, wskazując m.in., że jednym z nich powinno być oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić daną szkołę lub placówkę. W świetle art. 82 ust. 5  ustawy o systemie oświaty organ prowadzący jest zobligowany do zgłoszenia organowi właściwemu do dokonania wpisu, wszelkich zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji - w tym również zmiany organu prowadzącego. Organ prowadzący musi wypełnić ciążący na nim obowiązek w terminie 14 dni od dnia powstania zmian.

W przedstawionej sytuacji nie widzę przeszkód prawnych do dokonania zmiany organu prowadzącego szkołę, jeżeli nowy organ prowadzący spełnia przewidziane w art. 82 ust. 2  ustawy o systemie oświaty warunki funkcjonowania szkoły. Co do sposobu przekazania szkoły pomiędzy dotychczasowym i nowym organem prowadzącym uważam za słuszne stanowisko, jakie przedstawił K. Gawroński (K. Gawroński, Szkoła a organ prowadzący, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008, s. 66-67), zgodnie z którym właściwe byłoby zawarcie umowy cywilnoprawnej między organami. Jak słusznie podnosi autor, konsekwencją zawartej umowy cywilnoprawnej są odpowiednie zmiany w statucie szkoły niepublicznej.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Agata Piszko 20.07.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Obrazek do artykułu: Formację obrony cywilnej tworzy wójt w drodze zarządzenia

  Formacje obrony cywilnej tworzą w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Natomiast pracodawcy mogą tworzyć formacje obrony cywilnej. Więcej

 • Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Obrazek do artykułu: Burmistrz ma 30 dni na wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  Burmistrz powinien wydać postanowienie o odstąpieniu lub o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 30 dni zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. po zasięgnięciu wymaganych opinii. Przepisy art. 35 § 5 i... Więcej

 • WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  Obrazek do artykułu: WSA: nie można przymusić wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego

  O tym czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze decyduje tylko i wyłącznie on sam, zaś wnioski zawierające żądanie wydania takiego rozstrzygnięcia mogą być jedynie sygnałem, zwróceniem mu uwagi na ewentualne nieprawidłowości podjętego zarządzenia - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Więcej

 • E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  Obrazek do artykułu: E-dowody osobiste możliwe od stycznia 2019 r.

  "Koncepcja wdrożenia polskiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną", to efekt wspólnej pracy Ministerstw: Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zdrowia. Dokument opracowany na podstawie podpisanego w czerwcu br. porozumienia zakłada, że wydawanie dowodów z warstwą elektroniczną rozpocznie się w styczniu 2019 r. Więcej

 • Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Obrazek do artykułu: Na smartfonach pojawią się informacje o wolnych miejscach parkingowych w mieście

  Na początku 2017 roku zacznie działać system informujący o wolnych miejscach parkingowych w centrum Krakowa za pomocą aplikacji mobilnej i tablic elektronicznych. Miejska Infrastruktura podpisała umowę na stworzenie systemu z krakowską firmą IT Comarch. Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE