Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły

Zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły

20.07.10
Jak zgodnie z prawem powinna wyglądać zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły?
articleImage: Zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły fot. Thinkstock

Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych, dla którego organem prowadzącym jest stowarzyszenie, funkcjonuje od czterech lat. Gimnazjum otrzymuje z gminy dotację na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. W roku bieżącym w stowarzyszeniu pojawiły się przeszkody w prowadzeniu tej szkoły. Stowarzyszenie doszło do porozumienia z innym stowarzyszeniem, które jest chętne od 1 września 2010 r. prowadzić dalej gimnazjum, o którym mowa. Nazwa, siedziba, wyposażenie, uczniowie szkoły pozostaną bez zmian, w chwili obecnej prowadzony jest nabór do klasy I. Zmieni się tylko organ prowadzący.

Jak zgodnie z prawem powinna wyglądać zmiana organu prowadzącego i przekazanie szkoły?

Odpowiedź

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują szczegółowej procedury zmiany organu prowadzącego szkołę.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 82 ust. 1  ustawy o systemie oświaty osoby fizyczne oraz osoby prawne mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zobowiązaną do prowadzenia danego typu szkoły lub placówki. Jednocześnie ustawodawca precyzuje jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie do ewidencji, wskazując m.in., że jednym z nich powinno być oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić daną szkołę lub placówkę. W świetle art. 82 ust. 5  ustawy o systemie oświaty organ prowadzący jest zobligowany do zgłoszenia organowi właściwemu do dokonania wpisu, wszelkich zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji - w tym również zmiany organu prowadzącego. Organ prowadzący musi wypełnić ciążący na nim obowiązek w terminie 14 dni od dnia powstania zmian.

W przedstawionej sytuacji nie widzę przeszkód prawnych do dokonania zmiany organu prowadzącego szkołę, jeżeli nowy organ prowadzący spełnia przewidziane w art. 82 ust. 2  ustawy o systemie oświaty warunki funkcjonowania szkoły. Co do sposobu przekazania szkoły pomiędzy dotychczasowym i nowym organem prowadzącym uważam za słuszne stanowisko, jakie przedstawił K. Gawroński (K. Gawroński, Szkoła a organ prowadzący, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008, s. 66-67), zgodnie z którym właściwe byłoby zawarcie umowy cywilnoprawnej między organami. Jak słusznie podnosi autor, konsekwencją zawartej umowy cywilnoprawnej są odpowiednie zmiany w statucie szkoły niepublicznej.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Agata Piszko 20.07.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE