Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków

Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków

30.12.13

W wyniku nowelizacji liczne zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Większość zmian zacznie obowiązywać od 31 grudnia 2013 r. Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

articleImage: Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków fot. Thinkstock


W dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551). Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 30 lit. a tiret drugie nowego rozporządzenia, dotyczącego wymiany danych ewidencyjnych pomiędzy ewidencją a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, który wejdzie w życie z dniem 17 grudnia 2016 r. (po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia aktu).


Celem nowelizacji jest:
- dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązujących obecnie przepisów prawa krajowego i unijnego, w tym m.in.: ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.);
- harmonizacja zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków z innymi zbiorami danych, zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.), m.in. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
- ujednolicenie zbiorów danych zawartych w powiatowych bazach danych ewidencji gruntów i budynków i stworzenie przez to warunków do udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz wykonanie obowiązków dotyczących zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
- uszczegółowienie i ujednolicenie zakresu informacji gromadzonych w rejestrze cen i wartości nieruchomości;
- przyjęcie formatu GML, jako formatu wymiany i udostępniania zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości;
- doprecyzowanie zasad zaliczania gruntów do rodzajów użytków gruntowych;
- dostosowanie systematyki grup i podgrup rejestrowych do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- rozszerzenie zakresu zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją o dane dotyczące gleboznawczych klas gruntów.

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego>>>

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551)

Adam Bochentyn 30.12.13
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE