Związanie interpretacją zapisów planu miejscowego

Czy organ nadzoru budowlanego jest związany interpretacją zapisów planu miejscowego dokonaną przez urząd gminy?
articleImage: Związanie interpretacją zapisów planu miejscowego fot. ThinkstockW związku z prowadzonym postępowaniem legalizacyjnym obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę w wyniku czynności administracyjnych powstały wątpliwości spełnienia zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (dotyczących między innymi spełnienia warunków zapewnienia miejsc parkingowych oraz wielkości terenów zielonych). Inwestor przedłożył organowi nadzoru budowlanego zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pismo urzędu miasta i gminy zawierające wyjaśnienia i zawierające interpretację przepisów obowiązującego planu.

Czy organ nadzoru budowlanego sprawdzając przedłożone dokumenty jest zobowiązany do przyjęcia interpretacji przepisów dokonanych przez urząd miasta i gminy przy zatwierdzaniu projektu budowlanego i przy udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót?

Odpowiedź

Niezależnie od zapisów, które znajdują się w art. 48 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego tj. obowiązku przedstawienia przez inwestora zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego m.p.z.p., pamiętać należy o ogólnym zapisie art. 49 Prawa budowlanego, który stanowi, że właściwy organ (w tym przypadku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) bada zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis ten pozwala na stwierdzenie, że zaświadczenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego ma znaczenie "posiłkowe" w toku badania przez organ nadzoru budowlanego zgodności pobudowanego obiektu z zapisami m.p.z.p. Stąd też należałoby stwierdzić, że organ nadzoru budowlanego nie jest związany interpretacją zapisów planu miejscowego dokonaną przez inny organ.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)