Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zwolnienie z opłat za wydanie wypisu czy wyrysu z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez starostwo powiatowe

Zwolnienie z opłat za wydanie wypisu czy wyrysu z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez starostwo powiatowe

15.04.11

Czy PINB zwolniony jest z opłaty za wydanie wypisu czy wyrysu z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez starostwo powiatowe?

articleImage: Zwolnienie z opłat za wydanie wypisu czy wyrysu z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez starostwo powiatowe fot. Thinkstock


Czy PINB zwolniony jest z opłaty za wydanie wypisu czy wyrysu z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez starostwo powiatowe?

Jeśli jest zwolniony to na jakiej podstawie prawnej?

Odpowiedź

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie jest zwolniony od opłaty za wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) – dalej u.p.g.k. udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, standardowych opracowań kartograficznych oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne. Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 40 ust. 3d u.p.g.k., zgodnie z którym wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie: prokuratury, sądów działających w sprawach publicznych, organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań, a także organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej, przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego albo przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa. Organy nadzoru budowlanego nie są powołane do podejmowania działań mających na celu ujawnianie praw do nieruchomości bądź ich przenoszenia w rozumieniu wskazanym powyżej. Nie są również organami kontroli państwowej, przez które należy rozumieć organy, wymienione w ustawie zasadniczej (Konstytucji RP), oraz w innych ustawach, wyłącznie podlegające i powoływane przez Sejm do wykonywania kontroli działań organów państwa z punktu widzenia ich legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, stojące na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym dziecka, oraz wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, a także nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Do organów kontroli państwowej i ochrony prawa zalicza się takie organy, jak: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie mieści się w katalogu organów zwolnionych od opłaty za wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, w związku z czym taką opłatę powinien uiszczać.

Przydatne materiały:
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 

Łukasz Smaga 15.04.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE