Nowe prawo:

Wykaz oraz omówienia ostatnich zmian w prawie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Najnowsze zmiany w prawie

Pracownicy samorządowi otrzymają wyższe wynagrodzenie

1 stycznia wchodzi w życie rozporzędzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1621). Czytaj więcej: Pracownicy samorządowi otrzymają wyższe wynagrodzenie.

Szydło powiedziała, że utworzenie metropolii było jednym z zobowiązań, które PiS podjął jeszcze w kampanii wyborczej. "Mówiliśmy o tym w czasie rozmów z mieszkańcami w województwie śląskim, rozważaliśmy te możliwości w rozmowach z samorządowcami. I dzisiaj mogę powiedzieć, że dopełniamy tego procesu legislacyjnego, który został podjęty poprzez przygotowanie ustawy, potem podpisanie jej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę" - podkreśliła premier.

Odnosząc się do podpisanego w czwartek rozporządzenia, przekonywała, że daje ogromne szanse dla rozwoju miast, gmin, powiatów, które w obszarze nowo utworzonej metropolii będą mogły ze sobą nie tylko współpracować i wykorzystać wzajemne atuty, wzajemnie się wspierając i uzupełniając, ale będą mogły też na pewno tworzyć nową jakość rozwoju gospodarczego. "To dla tej części Śląska jest niezwykle istotne" - zaznaczyła szefowa rządu. (PAP)

 

Dotacja przedszkolna jedynie na dzieci do lat 5

5 maja wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 875). Czytaj więcej: Dotacja przedszkolna jedynie na dzieci do lat 5

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z dostępem do centraln

1 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności (Dz.U. poz. 864). Czytaj więcej: Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z dostępem do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Określono zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji

30 lipca wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz.U. poz. 1032). Czytaj więcej: Określono zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji

Ważne zmiany w przepisach dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyj

1 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 903). Czytaj więcej: Ważne zmiany w przepisach dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych

Nowe wzory sprawozdań w zakresie odbierania odpadów komunalnych

30 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. poz. 934). Czytaj więcej: Nowe wzory sprawozdań w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ustawa o ochronie danych osobowych z tekstem jednolitym

 28 czerwca opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Czytaj więcej: Ustawa o ochronie danych osobowych z tekstem jednolitym

Opublikowano tekst jednolity ustawy o pracownikach samorządowych

24 czerwca opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych. (Dz.U.2016.902). Czytaj więcej: Opublikowano tekst jednolity ustawy o pracownikach samorządowych

Starosta przyzna świadczenie pieniężne posiadaczom Karty Polaka

 Z dniem 2 września wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 753). Czytaj więcej: Starosta przyzna świadczenie pieniężne posiadaczom Karty Polaka