Nowe prawo:

Wykaz oraz omówienia ostatnich zmian w prawie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Najnowsze zmiany w prawie

Łatwiej będzie zarządzać gospodarką ściekową w aglomeracjach

Najbardziej oczekiwane przez samorządy i branżę wodno-kanalizacyjną akty prawne już obowiązują. Dzięki nim łatwiej będzie zarządzać gospodarką ściekową w aglomeracjach. 12 lipca weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, a od wczoraj obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

Tym rozporządzeniem dajemy samorządom jasne i precyzyjne narzędzie pozwalające, wraz z przepisami znowelizowanego Prawa wodnego, właściwie ocenić obszar i granice aglomeracji oraz sprawdzić, czy spełnia ona wszystkie konieczne warunki – mówi Maciej Grabowski, minister środowiska.

Przepisy przewidują, aby gminy odpowiedzialne za aglomeracje wodno-ściekowe przeprowadzały co dwa lata przegląd ich obszarów i granic oraz, w razie potrzeby, mogły dokonać stosownych zmian. Jest to odpowiedź na postulaty samorządów, które chciały wprowadzenia elastycznego mechanizmu umożliwiającego dokonywanie zmian w obowiązujących uchwałach sejmików województw wyznaczających aglomeracje. Nowe przepisy pozwolą na systematyczne dostosowywanie obszarów i inwestycji do faktycznych potrzeb. Pierwszy termin na zgłoszenie zmian marszałkom to 31 lipca 2014 roku.

Poprzez rozporządzenie wprowadzono również pojęcie gminy wiodącej, pełniącej rolę koordynującą w aglomeracji. Dodatkowo uzupełniono definicję aglomeracji o końcowy punkt zrzutu ścieków komunalnych, co powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji w gminach.

Przepisy były bardzo szczegółowo konsultowane z gminami. Bezpośrednio na spotkaniach i szkoleniach poświęconych wyznaczaniu obszarów aglomeracji, ale także z korporacjami samorządowymi, i wreszcie na forum Komisji Rządu i Samorządu. Wszystkie zgłoszone uwagi były dla nas bardzo cenne. Przecież wójtowie, prezydenci i burmistrzowie najlepiej wiedzą, co i jak jeszcze trzeba zrobić przy oczyszczaniu ścieków, a te przepisy mają im w tym pomóc. Taki jest cel ich powstania – dodaje wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.  

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 29 lipca 2014 r.

Data publikacji: 29 lipca 2014 r.

Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych

1 sierpnia br. zmienią się zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru w urzędzie m.st. Warszawy.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 958) przewiduje określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników w stawkach widełkowych (od-do), a dodatku funkcyjnego w wysokości maksymalnej. Zmianie ulega również sposób zaliczania okresów pracy dla celów ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę.

Rozporządzenie ma na celu określenie poziomu wynagrodzenia pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.

Obowiązujące dotychczas rozporządzenie dla tej grupy pracowników samorządowych określa jedynie minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego a regulacje płacowe ich dotyczące umiejscowione są w grupie stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę.

Rozporządzenie przewiduje ustalenie poziomu ich wynagrodzenia w sposób podobny jak na stanowiskach, na których pracownicy zatrudniani są na podstawie wyboru, a więc określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawkach widełkowych (od-do), a dodatku funkcyjnego w wysokości maksymalnej.

Rozporządzenie przewiduje również rezygnację z dotychczasowego sposobu wliczania okresów pracy dla celów ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę, przewidującego podział na okresy podstawowego i dodatkowego zatrudnienia oraz ujednolicenie sposobu wliczania okresów pracy dla celów ustalenia dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 24 lipca 2014 r.

Data publikacji: 24 lipca 2014 r.


Z dniem 18 lipca 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U. poz. 833).

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wiąże się z tym, że od dnia 18 lipca br. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. poz. 498), do stosowania której konieczne jest określenie wzorów dokumentów niezbędnych do załatwiania spraw związanych ze zbiórkami publicznymi. Rozporządzenie określa wzory następujących dokumentów: aktu założycielskiego komitetu społecznego, zgłoszenia zbiórki publicznej, sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.


Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych akt założycielski jest dokumentem, w drodze którego co najmniej 3 osoby fizyczne powołują komitet społeczny uprawniony do prowadzenia zbiórki publicznej. Powinien on określać m.in. cel, w jakim prowadzi się zbiórkę publiczną, dane osób tworzących komitet, adres do korespondencji oraz dane osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu. Wzór aktu założycielskiego komitetu społecznego określa załącznik nr 1 do omawianego rozporządzenia.

Zgłoszenie zbiórki publicznej (jego wzór określa załącznik nr 2), które niezbędne jest do jej przeprowadzenia, może zostać dokonane przy użyciu formularza elektronicznego lub w postaci papierowej. Powinno ono zawierać wyszczególnione w formularzu dane organizatora zbiórki publicznej (m.in. nazwę organizacji, jej siedzibę, dane do kontaktu), dane dotyczące zbiórki publicznej (m.in. sposób, miejsce oraz termin przeprowadzenia zbiórki publicznej), przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, które zostaną pokryte z zebranych ofiar oraz podpis osoby lub osób zgłaszających zbiórkę. Sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar organizator zbiórki obowiązany jest sporządzić (zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 3 oraz nr 4) i doręczyć ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej w celu zamieszczenia na portalu zbiórek publicznych.


Wraz z wejściem w życie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych utraci moc zarówno ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 732), jak również akt wykonawczy do tej ustawy - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. Nr 199, poz. 1947, ze zm.).

Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz.U. poz. 833)

 


Z dniem 30 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz.U. poz. 860). Celem nowelizacji jest dostosowanie znowelizowanego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Zgodnie z nowymi przepisami dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych mają charakter pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013. W związku z tym, że wskazane rozporządzenie Komisji Europejskiej pozwala na przyznanie pomocy de minimis również przedsiębiorcy, który znajduje się trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004, str. 2), uchylony został przepis § 21 znowelizowanego rozporządzenia. Ponadto wprowadzono odpowiednie zmiany w załącznikach nr 2 i 3 (zrezygnowano z oświadczenia, w którym deklaruje się, że wydawnictwo nie jest przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu przepisów UE ani nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej).


Zgodnie z przepisem przejściowym w przypadku podręczników wydawanych w 2014 r. wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika sporządza się na nowym formularzu i składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.


W wyniku nowelizacji wydłużono również obowiązywanie znowelizowanego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2021 r. (dotychczas przepis § 23 rozporządzenia przewidywał, że obowiązuje ono do dnia 30 czerwca 2014 r.).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz.U. poz. 860)
 

 
Z dniem 12 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 856).


Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie do znowelizowanego rozporządzenia przepisów dotyczących umieszczania w pasach drogowych dróg publicznych kanałów technologicznych. Obowiązek budowy kanałów technologicznych został nałożony ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz.U. Nr 106, poz. 675, ze zm.).

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez ww. ustawę do art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 260, ze zm.), zarządca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym: 1) dróg krajowych; 2) pozostałych dróg publicznych, chyba że w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.


Zmiany wprowadzone w drodze omawianej nowelizacji w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, ze zm.) obejmują:
- doprecyzowanie przepisu określającego zakres przedmiotowy nowelizowanego aktu prawnego poprzez wskazanie, że przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także przy projektowaniu i budowie urządzeń niezwiązanych z drogami publicznymi, sytuowanych w ich pasach drogowych,
- wprowadzenie definicji "kanału technologicznego" ("kanał technologiczny, o którym mowa w ustawie o drogach publicznych"),
- zmianę definicji "zjazdu publicznego" poprzez zaliczenie do publicznych zjazdów z dróg, obok zjazdów do określonych obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, również zjazdów do obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze użyteczności publicznej,
- uzupełnienie o ulice klasy Z wyliczenia dotyczącego ulic, na których dopuszcza się inne parametry zatoki autobusowej dostosowane do wymiarów pojazdów, dla których jest przeznaczona,
- dodanie w dziale IV po rozdziale 4 rozdziału 4a "Kanały technologiczne w pasie drogowym", regulującego warunki sytuowania kanałów technologicznych w pasach drogowych dróg publicznych.


Zgodnie z przepisem przejściowym do realizacji inwestycji drogowych, dla których przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, wykonawstwo lub projekt i wykonawstwo, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 856)
 

 

Rozporządzenie ws. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepe

Z dniem 30 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 853).

Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających z przyjęcia nowych przepisów prawa Unii Europejskiej: : rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) oraz przepisów dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu § 3 rozporządzenia refundacja składek udzielana jest jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w ww. przepisach Unii Europejskiej, dotyczących odpowiednio pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie albo pomocy de minimis w rybołówstwie i sektorze akwakultury. W związku z wprowadzoną zmianą § 3 uchylone zostały przepisy § 4 i § 5 rozporządzenia.

Ponadto w § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia wprowadzono zmianę ułatwiającą niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika udokumentowanie podlegania ubezpieczeniom społecznym rolników. Dotychczas wskazane osoby obowiązane były do przesłania do PFRON z pierwszym wnioskiem Wn-U-G kopii aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniom społecznym rolników. Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem § 7 ust. 2 pkt 4 wraz z wnioskiem przesłać należy kopię decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników.

W wyniku nowelizacji wprowadzono również nowe wzory wniosków o wypłatę refundacji: Wn-U-G (załącznik nr 1 do rozporządzenia) i Wn-U-A (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Zgodnie z przepisem przejściowym w odniesieniu do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne należnej za okresy począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. wnioskodawcy mogą składać korektę wniosku Wn-U-G lub wniosku Wn-U-A, według nowych wzorów wniosków. Natomiast w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 31 sierpnia 2014 r. wnioskodawcy mogą składać wniosek Wn-U-G lub Wn-U-A według dotychczasowych wzorów.
Ponadto wydłużono obowiązywanie znowelizowanego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2021 r. (dotychczas obowiązujący przepis § 14 rozporządzenia przewidywał, że obowiązuje ono do dnia 30 czerwca 2014 r.).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 853) 

Rozporządzenie ws. zadań powiatu, które mogą być finansowane z PFRON dostosowano do przepisów UE

Przepisy rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON dostosowano do przepisów UE dotyczących udzielania pomocy de minimis.

Z dniem 19 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 808). Wydanie omawianego rozporządzenia wiąże się z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), będącego podstawą do udzielania pomocy de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

W wyniku nowelizacji w § 11 ust. 6 pkt. 1 uchylona została lit. c, co wynika ze zmiany zasad udzielania pomocy de minimis przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013. W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) zrezygnowano z zakazu udzielania pomocy de minimis podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004, str. 2). Natomiast zmiana § 11 ust. 7 ma jedynie charakter porządkowy - zawarte w tym przepisie odesłanie do rozporządzenia nr 1998/2006 zamieniono na odesłanie do rozporządzenia nr 1407/2013.

Zgodnie z przepisem przejściowym wnioski o dofinansowanie zadań ze środków PFRON, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, powinny być rozpatrywane na podstawie nowych przepisów.

Adam Bochentyn

Data publikacji: 10 lipca 2014 r.

Regulacje ws. dotacji przedmiotowej do podręczników dostosowano do przepisów UE

Przepisy dotyczące dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych dostosowane zostały do przepisów unijnych regulujących udzielanie pomocy de minimis.

Z dniem 30 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. poz. 860). Celem nowelizacji jest dostosowanie znowelizowanego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Zgodnie z nowymi przepisami dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych mają charakter pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013. W związku z tym, że wskazane rozporządzenie Komisji Europejskiej pozwala na przyznanie pomocy de minimis również przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004, str. 2), uchylony został przepis § 21 znowelizowanego rozporządzenia. Ponadto wprowadzono odpowiednie zmiany w załącznikach nr 2 i 3 (zrezygnowano z oświadczenia, w którym deklaruje się, że wydawnictwo nie jest przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu przepisów UE ani nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej).

Zgodnie z przepisem przejściowym w przypadku podręczników wydawanych w 2014 r. wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika sporządza się na nowym formularzu i składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

W wyniku nowelizacji wydłużono również obowiązywanie znowelizowanego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2021 r. (dotychczas przepis § 23 rozporządzenia przewidywał, że obowiązuje ono do dnia 30 czerwca 2014 r.).

Adam Bochentyn

Data publikacji: 10 lipca 2014 r.

Rewolucja podręcznikowa stała się faktem

Weszła w życie tzw. ustawa podręcznikowa, która gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych. Zmienią się też zasady wyboru przez nauczycieli podręczników.

Chodzi o ustawę z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811). Weszło w życie również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902).

Ustawa wprowadza przede wszystkim nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.

Zmiany wprowadzane będą sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Docelowo, w 2017 r. – z punktu widzenia rodziców – podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne.

Zgodnie z zapisami ustawy wyposażenie uczniów klas I–III szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Ustalenie innego podręcznika, niż zapewniony przez Ministra Edukacji Narodowej wymaga zgody organu prowadzącego szkołę, który w takim przypadku pokrywa koszty jego zakupu.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/inicjatywa-lokalna-sprawdzi-sie-w-praktyce

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 9 lipca 2014 r.

Nowe przepisy w sprawie karty parkingowej

Z dniem 1 lipca 2014 r. weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. poz. 818), rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. poz. 843) oraz rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. poz. 870).

Wskazane akty wydane zostały na podstawie upoważnień zawartych w poszczególnych ustępach art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446), która weszła w życie 1 lipca br.
 

Zgodnie z regulacją pierwszego z ww. rozporządzeń uprawnione do uzyskania karty parkingowej są wymienione w nim placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W porównaniu z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617), w miejsce dwóch katalogów placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych utworzono jeden katalog podmiotów zajmujących się rehabilitacją tych osób.

Rozszerzono również katalog placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych o hospicjum oraz szpital uzdrowiskowy, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowej. Doprecyzowano również nazwy niektórych placówek (m.in. wyraz „prewentorium” zastąpiono wyrazami „szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci”). Ponadto rozszerzono katalog placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej o żłobki i kluby dziecięce oraz o podmioty wskazane w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dystrybucja blankietów kart parkingowych odbywa się natomiast na podstawie zamówienia składanego przez przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności do producenta blankietów kart parkingowych. Zamówienie może być dokonane w każdym czasie, również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przewodniczący obowiązany jest do wprowadzenia do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności informacji o dacie złożenia zamówienia, ilości zamówionych blankietów kart parkingowych, a także informacji o dacie i ilości dostarczonych blankietów kart parkingowych.
 

Rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych określa dokładnie sposób złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej (§ 2–6 rozporządzenia) oraz związane z tym obowiązki przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (§ 7, 8 i 9).


Wniosek złożyć należy do przewodniczącego, który następnie, po dokonaniu weryfikacji danych zawartych we wniosku z danymi dostępnymi w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, obowiązany jest do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku (w przypadku braków formalnych) lub też poinformowania pisemnie o niespełnieniu albo spełnieniu warunków do otrzymania karty parkingowej. Rozporządzenie określa również m.in. sposób odbioru kart parkingowych (§ 10 i 11), zakres informacji wprowadzanych przez przewodniczącego do systemu (§ 12) oraz zasady nadawania numerów kartom parkingowym (§ 15 i 16). W formie załączników do rozporządzenia określono wzór wniosku o wydanie karty parkingowej (załącznik nr 1), wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2) oraz wzór karty parkingowej dla placówek. Część nowych przepisów dotyczących składania wniosku o wydanie karty parkingowej wejdzie w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.