Nowe prawo:

Wykaz oraz omówienia ostatnich zmian w prawie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Najnowsze zmiany w prawie

Opublikowano nowelizację Prawa zamówień publicznych

19 października wchodzi w życie  ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (poz. 1232). 

Jednostki budżetowe przekażą plany finansowe w informatycznym systemie

1 października wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. poz. 1280).

15 września opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220).

Zgodnie z treścią aktu wraz z początkiem 2015 r. obowiązująca stawka wynagrodzenia minimalnego (1680 zł) zostanie podwyższona o 70 zł i wyniesie 1750 zł.

Rząd ustalił wysokość płacy minimalnej w 2015 r., ponieważ Komisja Trójstronna nie przyjęła wspólnego stanowiska (związki zawodowe od roku bojkotują pracę Komisji).

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:– wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających - pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu,– dodatek za pracę w porze nocnej,– kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.

Zmianie ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 18 września 2014 r.

Celem nowelizacji jest wyeliminowanie z ustawy – Prawo zamówień publicznych mankamentów wskazywanych przez wiele środowisk – uczestników postępowań w sprawie zamówień publicznych, podniesienie standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, zachęcenie małych i średnich przedsiębiorców do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego i zwiększenie dostępności zamówień publicznych dla tej kategorii podmiotów oraz propagowanie rozwiązań innowacyjnych.

Nowelizując ustawę – Prawo zamówień publicznych ustawodawca m.in.:

1) eliminuje przepis określający warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym;

2) dodaje przepis określający zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne (określono podstawowe zasady takiego postępowania, a także procedurę publikacji ogłoszeń o takich zamówieniach oraz informacji o udzieleniu zamówienia);

3) przyjął, iż wykonawca musi wykazać, iż określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli chce zastrzec ich ujawnienie;

4) zrezygnował z dwóch przesłanek wykluczenia wykonawców (dotyczy to wykluczenia wykonawców: 1) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zobowiązanych do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 2) z którymi dany zamawiający rozwiązał umowę w sprawie zamówienia publicznego, którym wypowiedział taką umowę albo od umowy z którymi odstąpił, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy);

5) wprowadził nową przesłankę wykluczenia wykonawcy (w miejsce uchylonych); zamawiający będzie mógł wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie; wykluczenie z tego powodu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy zamawiający przewidzi taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zamawiający będzie musiał wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych naruszenie przez wykonawcę obowiązków zawodowych; wykluczenie wykonawcy z postępowania nie będzie możliwe, jeżeli wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia; analogicznej zmiany dokonano w odniesieniu do przepisów o zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

6) wprowadził solidarną odpowiedzialność podmiotu, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów (wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego i ekonomicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia) z wykonawcą, za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że podmiot ten nie ponosi winy za nieudostępnienie zasobów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 19 października 2014 r.

 

Nowe uchwały PKW dotyczące jesiennych wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza wydała szereg uchwał niezbędnych do przeprowadzenia wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada br.

W Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" opublikowany został cały szereg uchwał Państwowej Komisji Wyborczej umożliwiających przeprowadzenie wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada br. Uchwały wydane zostały na podstawie upoważnień zawartych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.)

Uchwała z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 651) określa m.in. wysokość zryczałtowanych diet za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji wyborczej przysługujących następującym podmiotom: przewodniczącym terytorialnych komisji wyborczych (650 zł), zastępcom przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych (600 zł), członkom terytorialnych komisji wyborczych (550 zł), przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych (380 zł), zastępcom przewodniczących obwodowych komisji wyborczych (330 zł) oraz członkom obwodowych komisji wyborczych (300 zł). W porównaniu z poprzednimi latami nastąpił znaczny wzrost wysokości diet przysługujących członkom komisji wyborczych. Uchwała ogłoszona została w dniu 11 sierpnia br. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. poz. 674) określa następujące wzory: 1) potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia (organizacji społecznej) zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie (załącznik nr 1); 2) potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie (załącznik nr 2); 3) potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu (załącznik nr 3). Uchwała ogłoszona została w dniu 14 sierpnia br. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. poz. 678) określa m.in. tryb składania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, sposób potwierdzenia złożenia zawiadomienia, elementy, jakie powinno zawierać zawiadomienie dokonywane przez stowarzyszenie (organizację społeczną) lub komitet wyborczy wyborców, czynności sprawdzające podejmowane przez komisarza wyborczego, tryb wydania oraz elementy postanowienia w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Uchwała ogłoszona została w dniu 14 sierpnia br. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 686) określa dwa wzory pieczęci: 1) terytorialnej (wojewódzkiej, powiatowej, gminnej i dzielnicowej w m.st. Warszawie) komisji wyborczej - pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz 2) obwodowej komisji wyborczej - pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania. Uchwała ogłoszona została w dniu 21 sierpnia br. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 701). Zaświadczenie według wzoru określonego w załączniku do uchwały wydaje mężom zaufania pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona. Zaświadczenie powinno wskazywać nazwę komitetu, dane męża zaufania (imiona, nazwisko, adres zamieszkania), obwód głosowania, nazwę oraz datę wyborów. Powinno zostać także podpisane przez wystawiającego. Uchwała ogłoszona została w dniu 22 sierpnia br. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 734) określa m.in. kolor oraz gramaturę papieru, na którym powinny być drukowane karty do głosowania w poszczególnych wyborach (do rad miast, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta), format, w jakim należy drukować karty oraz sposób wykonania nakładki na kartę do głosowania sporządzaną w alfabecie Braille'a. Odnotować należy, że jeszcze przed ogłoszeniem omawianej uchwały zostały do niej wprowadzone niewielkie zmiany przez uchwałę z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. 735). Obie uchwały ogłoszone zostały w dniu 28 sierpnia br. i weszły w życie z dniem podjęcia.

Adam Bochentyn

Data publikacji: 12 września 2014 r.

Wzrosną dochody jst z tytułu opłat eksploatacyjnych

W wyniku nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego zmodyfikowany został podział wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Dotychczasowy katalog beneficjentów rozszerzony został o powiaty i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność.

W dniu 26 sierpnia 2014 r. opublikowana została ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133). Celem nowelizacji jest dostosowanie reżimu regulacyjnego dla sektora naftowo-gazowego do wyzwań i możliwości, jakie niosą ze sobą rozwój technologii wydobywczych węglowodorów oraz sytuacja gospodarcza na świecie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa wydobywania, przestrzegania wymagań ochrony środowiska i konkurencyjności inwestycji związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów oraz wydobywaniem węglowodorów ze złóż.

Ustawa wprowadza m.in. nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Dotychczasowy katalog beneficjentów (obejmujący gminy oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) rozszerzony został o powiaty i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność. Zgodnie z nowymi przepisami podział wpływów z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów wygląda następująco: 60% na rzecz gminy, 15% dla powiatu, 15% na rzecz województwa, a 10% dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku pozostałych opłat 60% wpływów stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sytuacji, gdy działalność jest prowadzona na terenie więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego, opłaty stanowią ich dochód proporcjonalnie odpowiednio do wielkości powierzchni terenu objętego działalnością albo ilości wydobytej kopaliny, ilości wprowadzonej do górotworu substancji, odpadów albo dwutlenku węgla.

W wyniku nowelizacji podniesione zostały stawki opłaty dla gazu ziemnego wysokometanowego, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3 - z 6,23 zł/tys. m3 do 24,00 zł/tys. m3 (jeżeli wydobycie gazu w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3 stawka opłaty wynosi 6,23 zł/tys. m3). Ponadto wzrosła stawka opłaty dla gazu ziemnego pozostałego, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3 - z 5,18 zł/tys. m3 do 20 zł/tys. m3 (jeżeli wydobycie gazu w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3 stawka opłaty wynosi 5,18 zł/tys. m3). Natomiast dla ropy naftowej, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 t, stawka opłaty wzrosła z 36,84 zł/tonę do 50 zł/tonę (dla ropy naftowej, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 t stawka opłaty wynosi 36,84 zł/tonę).

Ze względu na zmiany wprowadzone w alokacji opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania węglowodorów powiaty i województwa otrzymały nowe źródło przychodów. Natomiast w przypadku gmin nastąpić może, w sytuacji utrzymania lub wzrostu wielkości wydobycia gazu i ropy w Polsce, znaczny wzrost przychodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano również, że dodatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego pochodzić będą z podatku od nieruchomości, a w szczególności z podatku od budowli wynoszącego 2% wartości budowli (np. podatek od gazociągów). Ponadto stwierdzono, że dzięki rozwojowi wydobycia węglowodorów na terenie wielu jednostek samorządu terytorialnego możliwe będzie przeprowadzenie gazyfikacji terenów obecnie niezgazyfikowanych. Wzrośnie również liczba miejsc pracy na terenach, na których odbywać się będzie wydobycie gazu ziemnego.

Ustawa, z wyjątkiem części przepisów, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Przepisy dotyczące zmiany alokacji opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania węglowodorów oraz podwyższenia stawek opłat eksploatacyjnych zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

Odnotować także należy, że z dniem 10 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. poz. 1132). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynikła z wprowadzenia do Prawa geologicznego i górniczego nowego rodzaju działalności - podziemnego składowania dwutlenku węgla. Do dotychczasowych wzorów dodany został "wzór druku informacji dotyczącej opłaty za podziemne składowanie dwutlenku węgla" (załącznik nr 4 do rozporządzenia). Obowiązujące do tej pory rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. Nr 282, poz. 1658) utraciło moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238) .

Adam Bochentyn

Data publikacji: 12 września 2014 r.

19 września wejdą w życie zmiany w pieczy zastępczej

4 września br. została ogłoszona ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1188).

Ustawa uwzględnia zmiany, które mają na celu poprawę funkcjonowania rozwiązań systemowych oraz przyczynienie się do lepszego jakościowo wsparcia rodzin i poprawy opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. Zmiany zmierzają również do poprawy funkcjonowania procedur adopcyjnych. Ustawa realizuje postulaty wynikające z Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadza także szereg innych zmian i rozwiązań, których konieczność wprowadzenia była wielokrotnie zgłaszana przez realizatorów nowelizowanej ustawy.

Nowelizacja wprowadza 95 zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dokonane modyfikacje obejmują swoim zakresem wszystkie działy ustawy i mają głównie charakter uzupełnień lub zmian merytorycznych, a ponadto także porządkujący.

Ustawa wejdzie w życie 19 września br., z tym że początek obowiązywania niektórych zmian został rozłożony w czasie: 19 października, 1 listopada 2014 r., 1 stycznia 2015 r. oraz 19 września 2015 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, www.prezydent.pl, stan z dnia 5 września 2014 r.

Data publikacji: 5 września 2014 r.

Nawet 1000 zł dla dzieci z rodzin poszkodowanych przez wichury

Weszło w życie rozporządzenie regulujące warunki udzielania pomocy dzieciom z rodzin, które ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych. Na zasiłki i dofinansowania rząd przeznaczy 15 mln zł.

Zasiłek w wysokości od 500 do 1000 zł dostaną uczniowie oraz dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 realizują roczne przygotowanie przedszkolne. Warunkiem jest, by ich rodziny otrzymały zasiłek losowy w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2014 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi.O pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będą mogli ubiegać się uczniowie, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek w wysokości powyżej 3000 zł. Dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne nie skorzystają z tej formy pomocy, ponieważ - według ustawodawcy - są za małe na dłuższą rozłąkę z rodziną.Listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu sporządzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta), a następnie przekaże ją wojewodzie.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r.

Porządkowa zmiana w rozporządzeniu ws. finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

Nowe rozporządzenie wprowadza porządkową zmianę w przepisach dotyczących finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

Z dniem 23 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. poz. 1064). Wprowadzona przez nowelizację zmiana ma jedynie charakter porządkowy. Polega ona na wprowadzeniu w § 2 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia odesłania do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), w miejsce dotychczasowego powołania nieobowiązującej już ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). Zgodnie z nowymi przepisami, podobnie jak to było dotychczas, wniosek o udzielenie finansowego wsparcia przedsięwzięć wskazanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia złożyć należy w Banku Gospodarstwa Krajowego od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku. Za dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe uznaje się dzień nadania wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej tego operatora.

Adam Bochentyn

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.

Korespondencyjna forma głosowania dostępna dla wszystkich wyborców

Nowe przepisy rozszerzają możliwość głosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborców oraz wprowadzają kolejne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Z dniem 26 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1072). Podstawowym celem nowelizacji jest rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego na wszystkich wyborców oraz wprowadzenie kolejnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami korespondencyjna forma głosowania dostępna jest w kraju jedynie dla wyborców niepełnosprawnych (za granicą głosować korespondencyjnie mogą wszyscy wyborcy). Wraz z wejściem w życie nowelizacji również wyborcy niebędący osobami niepełnosprawnymi uprawnieni będą do głosowania korespondencyjnego we wszystkich wyborach z wyłączeniem wyborów samorządowych (do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta). W wyborach samorządowych jedynie wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogli głosować korespondencyjnie (podobnie jak dotychczas). Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11) głosowanie korespondencyjne nie narusza przepisów Konstytucji.

Zgodnie z nowymi przepisami zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić wójtowi, a za granicą konsulowi, do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie będzie mogło zostać dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Przebywający w kraju wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma z urzędu gminy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, tzw. pakiet wyborczy. Za granicą z kolei konsul wysyłać będzie pakiet wyborczy nie później niż 10 dni przed dniem wyborów.

Nowe przepisy przewidują również rozwiązania ułatwiające udział w wyborach osobom niepełnosprawnym, m.in. uchylony został art. 27 Kodeksu wyborczego przewidujący, że wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania wyborca niepełnosprawny powinien złożyć najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. W związku z uchyleniem ww. przepisu do dokonania wskazanej czynności znajdzie zastosowanie ogólny termin 5 dni przed dniem wyborów. Ponadto uchylony został przepis nakazujący wyborcy pragnącemu skorzystać z nakładki w alfabecie Braille'a złożenie stosownego wniosku najpóźniej 14 dni przed dniem wyborów.

Nowelizacja wprowadza również inne rozwiązania prawne. Wójtowi przyznana została kompetencja do zmiany umiejscowienia lokalu wyborczego w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności (zarządzenie w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej wójt wyda po uzyskaniu zgody właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia). Zmieniony został również organ stwierdzający wygaśnięcie mandatu wójta wówczas, gdy wójt obejmie w trakcie sprawowania mandatu jedną z funkcji wymienionych w art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (funkcję wójta lub jego zastępcy w innej gminie, członkostwo w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta, zatrudnienie w administracji rządowej, mandat posła lub senatora). W powyższej sytuacji wygaśnięcie mandatu stwierdzi komisarz wyborczy, w drodze postanowienia. Nowe przepisy wprowadzają również inne zmiany, m.in. w zakresie finansowania komitetów wyborczych i środków prowadzenia kampanii wyborczej.

Adam Bochentyn

Data publikacji: 14 sierpnia 2014 r.