Nowe prawo:

Wykaz oraz omówienia ostatnich zmian w prawie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Najnowsze zmiany w prawie

Więcej spółek do komunalizacji

29 maja wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. poz. 612). Czytaj więcej: Więcej spółek do komunalizacji

Czytaj więcej: Więcej spółek do komunalizacji

Od początku maja wyższy dodatek energetyczny

Od 1 maja br. obowiązują wyższe stawki dodatku energetycznego. Podwyżka będzie obowiązywała do 30 kwietnia 2015 r. Zmiany wprowadziło obwieszczenie Ministra Gospodarki (M. P. z 2014 r., poz. 291).

Od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. obowiązują wyższe stawki dodatku energetycznego.

Wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc;2) składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc;3) składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc.

Zmiany wprowadziło obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego, opublikowane w Monitorze Polskim pod pozycją 291.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WK

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl, stan z dnia 8 maja 2014 r.

Data publikacji: 8 maja 2014 r.

Świadczenia pielęgnacyjne będą wyższe, obowiązują nowe przepisy

1 maja wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559). Czytaj więcej: Świadczenia pielęgnacyjne będą wyższe, obowiązują nowe przepisy

Czytaj więcej: Świadczenia pielęgnacyjne będą wyższe, obowiązują nowe przepisy

Dłuższy termin na dostosowanie pasów przeciwpożarowych do nowych zasad

11 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej (Dz. U. poz. 403).

Czytaj więcej: Dłuższy termin na dostosowanie pasów przeciwpożarowych do nowych zasad

Ważne zmiany w zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadzono nowy instrument - "kontrakt terytorialny", będący umową między rządem a samorządem województwa, określającą cele i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa.

Z dniem 8 kwietnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379). Podstawowym celem nowelizacji jest stworzenie podstaw prawnych do przygotowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014-2020, jak również kolejnych okresów programowania UE.

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.) obejmują m.in. rozszerzenie zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wprowadzenie definicji umowy partnerstwa oraz dokumentów programowych stanowiących podstawę realizacji nowej perspektywy finansowej. Zasady przygotowania dokumentów programowych, w tym tryb opracowywania i przyjmowania umowy partnerstwa oraz programów służących jej realizacji, jak również koordynacyjną rolę ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w tym zakresie reguluje dodany do ustawy rozdz. 2a. Ponadto nowe przepisy określają zadania Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa jako podmiotu odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji umowy partnerstwa.

W wyniku nowelizacji do ustawy wprowadzona została instytucja "kontraktu terytorialnego", będącego umową zawieraną pomiędzy rządem a samorządem województwa, określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie opracowywanych przez zarząd województwa programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności. Procedurę związaną z negocjowaniem i zawarciem kontraktu terytorialnego, jego zakres oraz zakres zadań podmiotów zaangażowanych w jego realizację, jak również relację między nimi oraz system monitorowania i wdrażania kontraktu terytorialnego reguluje nowy rozdz. 2b.

Ponadto do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadzony został rozdz. 3a, w całości poświęcony "polityce miejskiej", zdefiniowanej jako zespół działań prawnych, finansowych i planistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, mających na celu m.in. wykorzystanie ich potencjału w procesach rozwoju kraju.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 8 kwietnia br., z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać od dnia 25 września 2014 r. (m.in. przepis dotyczący aktualizacji strategii rozwoju województwa) albo od dnia 25 marca 2017 r. (przepis dotyczący obowiązku uwzględnienia w strategii rozwoju województwa obszarów strategicznej interwencji państwa).

Adam Bochentyn

Data publikacji: 4 kwietnia 2014 r.

Lepszy dostęp do informacji publicznej - określono sposób weryfikowania, przetwarzania i udostępniania informacji w CRIP

Nowe przepisy określają szczegółowo sposób weryfikacji, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych oraz metadanych w CRIP, standardy techniczne prowadzenia CRIP oraz minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego.

Z dniem 28 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 361). Nowe przepisy określają szczegółowo sposób weryfikacji, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych oraz metadanych w centralnym repozytorium informacji publicznej (CRIP), standardy techniczne prowadzenia CRIP, jak również minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego.

Przepisy rozporządzenia przewidują dwie możliwości dostępu do zasobów informacyjnych i metadanych, a tym samym komunikowania się użytkowników z CRIP: 1) przez portal centralnego repozytorium oraz 2) przy użyciu interfejsu programistycznego. W rozporządzeniu określono dokładnie funkcję portalu CRIP oraz interfejsu programistycznego (należy do nich m.in. przeszukiwanie zasobów informacyjnych według kryterium przedmiotowego i podmiotowego lub elementów metadanych oraz pobieranie zasobów informacyjnych, jednostek informacji publicznej oraz metadanych). Zarówno portal CRIP, jak i interfejs programistyczny zapewniać mają szczególne uprawnienia dedykowane dostawcom (dodawanie, aktualizację i usuwania zasobów informacyjnych oraz metadanych).

Rozporządzenie określa również minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego. Na zestaw ten składają się metadane opisujące zasób informacyjny oraz metadane opisujące jednostkę informacji publicznej.

Za standard prowadzenia CRIP przyjęto nieprzerwany dostęp do zasobów informacyjnych oraz metadanych w nim zgromadzonych. Jedyny wyjątek stanowią przerwy serwisowe wynikające z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń. O przerwach serwisowych minister właściwy do spraw informatyzacji obowiązany jest informować na portalu centralnego repozytorium albo na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Adam Bochentyn

Data publikacji: 2 kwietnia 2014 r.

CRIP zapewni lepszy dostęp do informacji publicznej

28 marca wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 361). Czytaj więcej: CRIP zapewni lepszy dostęp do informacji publicznej

Czytaj więcej: CRIP zapewni lepszy dostęp do informacji publicznej

Fundusz sołecki: o 10% zwiększono zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu

Nowa ustawa o funduszu sołeckim przewiduje zwiększenie o 10% wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot ten wyniesie odpowiednio: 40%, 30% i 20% (w zależności od kwoty bazowej gminy).

Z dniem 20 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301). Celem nowej regulacji jest doprecyzowanie obowiązujących uregulowań dotyczących funduszu sołeckiego oraz zwiększenie zaangażowania budżetu państwa we wspomaganiu tej formy budżetu partycypacyjnego, a tym samym zwiększenie zainteresowania tworzeniem funduszy sołeckich. Omawiana ustawa dostosowuje również istniejącą regulację prawną do ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).

Nowa ustawa w znacznej mierze powiela regulację obowiązującej dotychczas ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, ze zm.). W porównaniu z dotychczas obowiązującą ustawą zwiększony został o 10% zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zwrot ten wyniesie odpowiednio: 40%, 30% i 20% (w zależności od kwoty bazowej gminy). Zwrot w wysokości 20% wykonanych wydatków otrzymają gminy, w których kwota bazowa będzie większa od 120% i nie większa niż 200% średniej kwoty bazowej w kraju.

Zgodnie z nowymi przepisami uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu znajdzie zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Natomiast uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu będzie miała zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Warto wspomnieć, że nowe przepisy umożliwiają składanie wniosków dotyczących realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw. Dodatkowo ustawa określa szczegółowo postępowanie w przypadku odrzucenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Adam Bochentyn

Data publikacji: 26 marca 2014 r.

Darmowy podręcznik pierwszoklasisty - nowelizacja zakończyła pierwszy etap rządowego projektu

Od 22 marca obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która umożliwiła ministrowi edukacji narodowej zlecenie opracowania i wydania podręcznika lub jego części. W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Przyjęte zmiany stanowią pierwszy etap realizacji rządowego projektu „Darmowy podręcznik dla pierwszaka”.

Zgodnie z nowelizacją, zamówione przez siebie podręczniki będą dopuszczały do użytku szkolnego ministerstwa, które zleciły ich opracowanie i wydanie. Jakość podręczników, a w szczególności ich poprawność merytoryczna, dydaktyczna i wychowawcza będzie weryfikowana na etapie przygotowania i odbioru.

Ponadto, nowelizacja znosi termin, w jakim dyrektorzy szkół musieli podawać do publicznej wiadomości zestaw podręczników na następny rok. Do tej pory mieli oni na to czas do 15 czerwca. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.

Sejm uchwalił ustawę 21 lutego 2014 r. Prezydent podpisał ją 7 marca br. Nowelizacja weszła w życie 22 marca br.

Opracowanie: Karol Kozłowski RPE WK

Źródło: sejm.gov.plOpublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 24 marca 2014 r.

Darmowy podręcznik pierwszoklasisty – nowelizacja ustawy o systemie oświaty

22 marca wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 290). Czytaj więcej: Darmowy podręcznik pierwszoklasisty – nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakończyła pierwszy etap rządowego projektu

Czytaj więcej: Darmowy podręcznik pierwszoklasisty – nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Polecamy: