Nowe prawo:

Wykaz oraz omówienia ostatnich zmian w prawie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Najnowsze zmiany w prawie

Rozporządzenie ws. refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepe

Z dniem 30 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 853).

Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających z przyjęcia nowych przepisów prawa Unii Europejskiej: : rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) oraz przepisów dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu § 3 rozporządzenia refundacja składek udzielana jest jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w ww. przepisach Unii Europejskiej, dotyczących odpowiednio pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie albo pomocy de minimis w rybołówstwie i sektorze akwakultury. W związku z wprowadzoną zmianą § 3 uchylone zostały przepisy § 4 i § 5 rozporządzenia.

Ponadto w § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia wprowadzono zmianę ułatwiającą niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika udokumentowanie podlegania ubezpieczeniom społecznym rolników. Dotychczas wskazane osoby obowiązane były do przesłania do PFRON z pierwszym wnioskiem Wn-U-G kopii aktualnej decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ustalającej podleganie ubezpieczeniom społecznym rolników. Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem § 7 ust. 2 pkt 4 wraz z wnioskiem przesłać należy kopię decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników.

W wyniku nowelizacji wprowadzono również nowe wzory wniosków o wypłatę refundacji: Wn-U-G (załącznik nr 1 do rozporządzenia) i Wn-U-A (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Zgodnie z przepisem przejściowym w odniesieniu do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne należnej za okresy począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. wnioskodawcy mogą składać korektę wniosku Wn-U-G lub wniosku Wn-U-A, według nowych wzorów wniosków. Natomiast w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 31 sierpnia 2014 r. wnioskodawcy mogą składać wniosek Wn-U-G lub Wn-U-A według dotychczasowych wzorów.
Ponadto wydłużono obowiązywanie znowelizowanego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2021 r. (dotychczas obowiązujący przepis § 14 rozporządzenia przewidywał, że obowiązuje ono do dnia 30 czerwca 2014 r.).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 853) 

Rozporządzenie ws. zadań powiatu, które mogą być finansowane z PFRON dostosowano do przepisów UE

Przepisy rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON dostosowano do przepisów UE dotyczących udzielania pomocy de minimis.

Z dniem 19 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 808). Wydanie omawianego rozporządzenia wiąże się z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), będącego podstawą do udzielania pomocy de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

W wyniku nowelizacji w § 11 ust. 6 pkt. 1 uchylona została lit. c, co wynika ze zmiany zasad udzielania pomocy de minimis przewidzianych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013. W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) zrezygnowano z zakazu udzielania pomocy de minimis podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004, str. 2). Natomiast zmiana § 11 ust. 7 ma jedynie charakter porządkowy - zawarte w tym przepisie odesłanie do rozporządzenia nr 1998/2006 zamieniono na odesłanie do rozporządzenia nr 1407/2013.

Zgodnie z przepisem przejściowym wnioski o dofinansowanie zadań ze środków PFRON, złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, powinny być rozpatrywane na podstawie nowych przepisów.

Adam Bochentyn

Data publikacji: 10 lipca 2014 r.

Regulacje ws. dotacji przedmiotowej do podręczników dostosowano do przepisów UE

Przepisy dotyczące dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych dostosowane zostały do przepisów unijnych regulujących udzielanie pomocy de minimis.

Z dniem 30 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. poz. 860). Celem nowelizacji jest dostosowanie znowelizowanego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Zgodnie z nowymi przepisami dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych mają charakter pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013. W związku z tym, że wskazane rozporządzenie Komisji Europejskiej pozwala na przyznanie pomocy de minimis również przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004, str. 2), uchylony został przepis § 21 znowelizowanego rozporządzenia. Ponadto wprowadzono odpowiednie zmiany w załącznikach nr 2 i 3 (zrezygnowano z oświadczenia, w którym deklaruje się, że wydawnictwo nie jest przedsiębiorcą zagrożonym w rozumieniu przepisów UE ani nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej).

Zgodnie z przepisem przejściowym w przypadku podręczników wydawanych w 2014 r. wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika sporządza się na nowym formularzu i składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

W wyniku nowelizacji wydłużono również obowiązywanie znowelizowanego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2021 r. (dotychczas przepis § 23 rozporządzenia przewidywał, że obowiązuje ono do dnia 30 czerwca 2014 r.).

Adam Bochentyn

Data publikacji: 10 lipca 2014 r.

Rewolucja podręcznikowa stała się faktem

Weszła w życie tzw. ustawa podręcznikowa, która gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych. Zmienią się też zasady wyboru przez nauczycieli podręczników.

Chodzi o ustawę z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811). Weszło w życie również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902).

Ustawa wprowadza przede wszystkim nowe zasady wyboru przez nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.

Zmiany wprowadzane będą sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Docelowo, w 2017 r. – z punktu widzenia rodziców – podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne.

Zgodnie z zapisami ustawy wyposażenie uczniów klas I–III szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Ustalenie innego podręcznika, niż zapewniony przez Ministra Edukacji Narodowej wymaga zgody organu prowadzącego szkołę, który w takim przypadku pokrywa koszty jego zakupu.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym: www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/inicjatywa-lokalna-sprawdzi-sie-w-praktyce

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 9 lipca 2014 r.

Nowe przepisy w sprawie karty parkingowej

Z dniem 1 lipca 2014 r. weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej: rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. poz. 818), rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. poz. 843) oraz rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. poz. 870).

Wskazane akty wydane zostały na podstawie upoważnień zawartych w poszczególnych ustępach art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446), która weszła w życie 1 lipca br.
 

Zgodnie z regulacją pierwszego z ww. rozporządzeń uprawnione do uzyskania karty parkingowej są wymienione w nim placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W porównaniu z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617), w miejsce dwóch katalogów placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych utworzono jeden katalog podmiotów zajmujących się rehabilitacją tych osób.

Rozszerzono również katalog placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych o hospicjum oraz szpital uzdrowiskowy, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowej. Doprecyzowano również nazwy niektórych placówek (m.in. wyraz „prewentorium” zastąpiono wyrazami „szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci”). Ponadto rozszerzono katalog placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej o żłobki i kluby dziecięce oraz o podmioty wskazane w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dystrybucja blankietów kart parkingowych odbywa się natomiast na podstawie zamówienia składanego przez przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności do producenta blankietów kart parkingowych. Zamówienie może być dokonane w każdym czasie, również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przewodniczący obowiązany jest do wprowadzenia do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności informacji o dacie złożenia zamówienia, ilości zamówionych blankietów kart parkingowych, a także informacji o dacie i ilości dostarczonych blankietów kart parkingowych.
 

Rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych określa dokładnie sposób złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej (§ 2–6 rozporządzenia) oraz związane z tym obowiązki przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (§ 7, 8 i 9).


Wniosek złożyć należy do przewodniczącego, który następnie, po dokonaniu weryfikacji danych zawartych we wniosku z danymi dostępnymi w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, obowiązany jest do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku (w przypadku braków formalnych) lub też poinformowania pisemnie o niespełnieniu albo spełnieniu warunków do otrzymania karty parkingowej. Rozporządzenie określa również m.in. sposób odbioru kart parkingowych (§ 10 i 11), zakres informacji wprowadzanych przez przewodniczącego do systemu (§ 12) oraz zasady nadawania numerów kartom parkingowym (§ 15 i 16). W formie załączników do rozporządzenia określono wzór wniosku o wydanie karty parkingowej (załącznik nr 1), wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2) oraz wzór karty parkingowej dla placówek. Część nowych przepisów dotyczących składania wniosku o wydanie karty parkingowej wejdzie w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

 
 


30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje doprecyzowują przepisy dotyczące zasad zastępczego ustalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez regionalną izbę obrachunkową.


Jednoznacznie przesądzono, iż zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową bez zachowania relacji określonych w odrębnych przepisach będą możliwe, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie będą one mogły prowadzić do zwiększania stopnia niezachowania przedmiotowych relacji. Regionalne izby obrachunkowe uzyskały również uprawnienie do zastępczego ustalenia budżetu w sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie może uchwalić wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu z zachowaniem relacji określonych w ustawie, a nie występuje zagrożenie realizacji zadań publicznych.


(www.prezydent.gov.pl)


 

Karta Dużej Rodziny trudniejsza do podrobienia, obowiązują nowe przepisy

Z dniem 26 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 836). W wyniku nowelizacji zmienione zostały przepisy dotyczące elementów Karty Dużej Rodziny będącej dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Wprowadzone zmiany nie mają charakteru merytorycznego i nie dotyczą uprawnień przysługujących członkom rodziny wielodzietnej oraz obowiązków podmiotów realizujących program dla rodzin wielodzietnych.

Nowe przepisy precyzują, że Karta powinna zawierać, jako elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem, kod 2D związany z personalizacją blankietów Karty oraz numer TLE. Ponadto przepisy rozporządzenia wskazują, że numer Karty składa się z 17 cyfr (dotychczas 14), z których ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej (dotychczas numer ten nie był wyszczególniony). Dodatkowo zmieniony został wzór Karty Dużej Rodziny (załącznik nr 1 do znowelizowanego rozporządzenia), wzór znaku "tu honorujemy kartę dużej rodziny" (załącznik nr 3) oraz wzór logo rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (załącznik nr 4).

Rozporządzenie ws. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepeł

Z dniem 30 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. poz. 824).

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających z przyjęcia nowych przepisów prawa Unii Europejskiej: rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) oraz przepisów dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wejście w życie nowych przepisów umożliwia dalsze udzielanie pomocy de minimis pracodawcy, który może ubiegać się o uzyskanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy, jeżeli przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu. W wyniku nowelizacji zmieniony został również wzór wniosku Wn-W (o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej). Wprowadzone modyfikacje, związane ze zmianą zasad udzielania pomocy de minimis przewidzianych w ww. przepisach UE, polegają na rezygnacji z oświadczenia składanego przez pracodawcę o nieznajdowaniu się (lub znajdowaniu) przez niego w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej.

W wyniku nowelizacji wydłużono również obowiązywanie znowelizowanego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2021 r. (dotychczas przepis § 13 rozporządzenia przewidywał, że obowiązuje ono do dnia 30 czerwca 2014 r.).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. poz. 824).


 

Obowiązuje nowe rozporządzenie ws. sposobu przechowywania przez strażników

13 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. poz. 777).

Nowe rozporządzenie ws. sposobu przechowywania przez strażników gminnych środków przymusu bezpośredniego

Nowe rozporządzenie ws. sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych powiela dotychczas obowiązującą regulację prawną, dostosowując ją do przepisów ustawowych.

Z dniem 13 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 777). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynikła ze zmiany przepisu upoważniającego do określenia sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych, tj. art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, ze zm.). Ponadto znowelizowane zostały przepisy ustawy o strażach gminnych, do których odsyłało obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1719).

Nowe rozporządzenie, w przeciwieństwie do rozporządzenia dotychczas obowiązującego, nie określa sposobu dokumentowania przez strażników gminnych faktu użycia środków przymusu bezpośredniego, zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zakresu zapewnienia pomocy lekarskiej. Wskazane kwestie reguluje obecnie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, ze zm.). W zakresie przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego nowe przepisy co do zasady pozostawiają dotychczasowe rozwiązania prawne. Dodatkowo nowe rozporządzenie, w przeciwieństwie do przepisów dotychczas obowiązujących, określa sposób przechowywania i ewidencjonowania siatki obezwładniającej, z której strażnicy mogą korzystać wobec zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu strażnika lub innej osoby. W zakresie sposobu przechowywania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA rozporządzenie odsyła do przepisów wydanych na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy strażach gminnych. Przewiduje również zastosowanie do psów służbowych przepisów wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856). Nowe rozporządzenie nie zawiera natomiast regulacji dotyczącej koni służbowych, gdyż straż gminna nie może ich już używać jako środka przymusu bezpośredniego.

Rozporządzenie określa również sposób prowadzenia ewidencji środków przymusu bezpośredniego. Ewidencje mogą być prowadzone zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Książki ewidencji, podobnie jak to było dotychczas, prowadzi i przechowuje komendant straży lub upoważniony przez niego pracownik straży.

Adam Bochentyn

Data publikacji: 24 czerwca 2014 r.